PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PO OBAVEŠTENJU TUŽILAŠTVA NA OSNOVU PRAVILA 94 bis

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Dodeljeni branioci:
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus curiae:
prof. Timothy L.H. Cormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Poverljivom obaveštenju Tužilaštva na osnovu pravila 94 bis u vezi sa Čedomirom Popovim" od 18. oktobra 2004. (u daljem tekstu: Zahtev), u kojem Tužilaštvo osporava objektivnost svedočenja i metodologiju korišćenu u izveštaju dr Čedomira Popova, podnetom 17. septembra 2004. na osnovu pravila 94 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), i traži da se taj izveštaj odbije u celosti,

IMAJUĆI U VIDU poverljivi "Odgovor dodeljenih branilaca na 'Obaveštenje Tužilaštva na osnovu pravila 94 bis u vezi sa Čedomirom Popovim, podneto 18. oktobra 2004.'" od 1. novembra 2004, u kojem dodeljeni branioci tvrde da je izveštaj dr Popova relevantan jer razmatra, između ostalog, određeni broj pitanja koja je Tužilaštvo pokrenulo u toku izvođenja dokaza optužbe, uključujući koncept "Velike Srbije"; dodeljeni branioci tvrde da Pretresno veće treba da uvrsti taj izveštaj u spis i omogući Tužilaštvu da ospori metodologiju i objektivnost tog izveštaja tokom unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu pravila 94 bis (B) Pravilnika, Tužilaštvo treba da dostavi obaveštenje u kojem će navesti da li:

(i) prihvata izjavu veštaka; ili

(ii) veštaka želi unakrsno ispitati; i

(iii) osporava kvalifikovanost svedoka kao veštaka ili relevantnost celog izvještaja ili nekog njegovog dela, navodeći koje delove izveštaja osporava.

UZIMAJUĆI U OBZIR da Tužilaštvo nije osporilo ni kvalifikovanost dr Popova kao veštaka za istorijska pitanja ni relevantnost izveštaja i da je pitanje Velike Srbije kojim se izveštaj dr Popova bavi pokrenulo Tužilaštvo u svojoj tezi,

UZIMAJUĆI U OBZIR izraženu nameru Tužilaštva da unakrsno ispita tog svedoka,

NA OSNOVU pravila 94 bis i 54 Pravilnika,

OVIM ODBACUJE ZAHTEV DA SE IZVEŠTAJ ODBIJE.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 3. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]