PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG OPTUŽENOM DA DOSTAVI SPISAK
SVOJIH SLEDEĆIH 50 SVEDOKA I DO KRAJA ISPUNI
OBAVEZE IZ PRAVILA 65 ter U VEZI SA DOKAZNIM PREDMETIMA

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Branioci dodeljeni od strane suda
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amici curiae
prof. Timothy L. H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU “Zbirni nalog o pitanjima koja su razmatrana na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane”, koji je Pretresno veće izdalo 17. juna 2004:

(1) gde je nalogom (3) od optuženog zatraženo da “podnese...spisak prvih 50 svedoka sa redosledom kojim će verovatno biti pozivani; i (b) tokom postupka, nedeljni spisak svedoka koji će se podnositi poslednjeg dana zasedanja svake nedelje za svaku narednu nedelju, s tim da spiskovi sadrže ime i broj svedoka na osnovu pravila 65 ter, kao i procenu trajanja glavnog iskaza svedoka”; i

(2) gde je nalogom (9) od optuženog zatraženo “da u roku od sedam dana dostavi optužbi primerke svih dokaznih predmeta sa njegovog spiska na osnovu pravila 65 ter” (tj. do 24. septembra 2003),

IMAJUĆI U VIDU “Nalog u vezi sa pripremom i izvođenjem dokaza odbrane”, koji je Pretresno veće izdalo 17. septembra 2003, gde je nalogom 3 (b) od optuženog zatraženo da u skladu s pravilom 65 ter (G) (ii) Pravilnika podnese “spisak dokaznih predmeta koje optuženi namerava da ponudi tokom izvođenja dokaza”,

IMAJUĆI U VIDU da je na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane, održanoj 17. juna 2004. godine, Pretresno veće navelo sledeće:

Optuženi dokumente u sudnici mora da predoči kako je primereno. Ako predočava dokumente koji nisu već uvršćeni u spis, onda treba da obezbedi dovoljan broj primeraka za Veće, Tužilaštvo i, ako je potrebno, svedoka.

Takođe, g. Miloševiću, treba da imate na umu da će dokumenti koji još nisu prevedeni na engleski morati da se prevedu, tako da o tome treba da vodite računa i postarate se da za njihovo prevođenje bude dovoljno vremena.[1]

IMAJUĆI U VIDU činjenicu da, iako je optuženi 1. juna 2004. dostavio spisak dokaznih predmeta, Tužilaštvu nisu obelodanjeni svi dokumenti sa tog spiska, a neki dokumenti korišćeni pri ispitivanju svedoka nisu prevedeni,

IMAJUĆI U VIDU da je optuženi, u skladu sa nalogom Veća, dostavljao nedeljne spiskove svedoka,

IMAJUĆI U VIDU da optuženi nije dostavio spisak svedoka koje namerava da pozove posle zimske pauze u radu sudnica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi treba da podnese spisak svedoka koje namerava da pozove tokom prva tri meseca posle zimske pauze u radu sudnica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je od suštinske važnosti da optuženi pojasni svoj spisak predloženih dokaznih predmeta, da te predložene dokazne predmete obelodani Tužilaštvu i postara se da ti predloženi dokazni predmeti – ili makar relevantni delovi tih predloženih dokaznih predmeta na koje optuženi namerava da se pozove – normalno uzevši budu prevedeni pre nego što se ponude za uvršćivanje u dokaze,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je od suštinske važnosti da se ova pitanja odmah reše u vezi sa delom suđenja koji se odnosi na Kosovo, ali da optuženi takođe treba da nastoji na tome da priprema i obelodanjivanje predloženih dokaznih predmeta za delove suđenja koji se odnose na Bosnu i Hrvatsku budu završene znatno pre početka izvođenja dokaza,

IMAJUĆI U VIDU “Nalog u vezi sa pripremom i izvođenjem dokaza odbrane”, koji je Pretresno veće izdalo 17. septembra 2003. i u kojem je navelo da ukoliko “optuženi, nakon održavanja konferencije pred izvođenje dokaza odbrane, bude želeo da na spisak uvrsti nekog novog svedoka ili dokazni predmet, moraće da se obrati Pretresnom veću za dozvolu i da za to pokaže valjan razlog”,[2]

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM NALAŽE SLEDEĆE:

(1) Optuženi će dostaviti spisak svedoka koje namerava da pozove tokom prva tri meseca posle zimske pauze u radu sudnica, i to najkasnije u sredu 22. decembra 2004;

(2) najkasnije 10. januara 2005, optuženi će podneti tačan i konačan spisak dokaznih predmeta po pravilu 65 ter i postaraće se za to da Tužilaštvu budu obelodanjeni oni dokumenti sa tog spiska koji se tiču izvođenja dokaza odbrane u vezi sa optužnicom za Kosovo;

(3) optuženi će se postarati za to da dokumenti za koje je potreban prevod budu podneti prevodilačkoj službi Međunarodnog suda dovoljno vremena pre nego što će biti korišćeni u sudnici, a tamo gde treba optuženi će označiti delove dokumenata koje je potrebno prevesti, kako bi se njihovo prevođenje obavilo u razumnom roku; i

(4) optuženi će poštovati obaveze koje se odnose na molbe za dodavanje svedoka ili dokaznih predmeta koji nisu na spiskovima svedoka i dokaznih predmeta podnetim na osnovu pravila 65 ter.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Robinson,
predsedavajući

Dana 7. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] T. 32116.

[2] Par. (6): Veće se pozvalo na pravilo 90 (G) i na činjenicu da je isti zahtev o iznošenju “valjanog razloga” važio i za Tužilaštvo, i da ga je Pretresno veće postavilo svojom “Odlukom po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka”, 18. april 2003.