PRED TROČLANIM ŽALBENIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Claude Jorda, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Theodor Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

MILOMIR STAKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE DA SE ODOBRI ULAGANJE ŽALBE NA ODLUKU PRETRESNOG VIJEĆA II KOJOM SE NALAŽE ODRŽAVANJE IZBORNOG PREDOČAVANJA RADI PREPOZNAVANJA

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicholas Koumjian

Odbrana:

g. Branko Lukić
g. John Ostojić

TROČLANO ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU usmenu odluku kojom je dana 25. aprila 2002. Pretresno vijeće II naložilo da se održi izborno predočavanje kako bi se provjerila sposobnost jednog svjedoka da identifikuje optuženog (u daljem tekstu: osporena odluka),

IMAJUĆI U VIDU zahtjev koji je tužilac usmeno podnio 2. maja 2002. (u daljem tekstu: usmeni zahtjev) kojim se od Pretresnog vijeća traži da potvrdi svrsishodnost ulaganja interlokutorne žalbe na osporenu odluku;

IMAJUĆI U VIDU usmenu odluku Pretresnog vijeća od 2. maja 2002. (u daljem tekstu: usmena odluka) kojom se odbacuje usmeni zahtjev tužioca;

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev optužbe da se odobri ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća kojom se nalaže održavanje izbornog predočavanja", podnesen 7. maja 2002. (u daljem tekstu: tužiočev zahtjev), kako bi se odobrilo ulaganje žalbe na ovu odluku prema pravilu 73 (D) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), sa obrazloženjem da se u osporenoj odluci, prema tužiocu, postavlja "pitanje od opšteg značaja za postupke pred Međunarodnim sudom ili za međunarodno pravo uopšte",

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optuženog Milomira Stakića kojim se on suprotstavlja zahtjevu optužbe za odobrenje za ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća kojom se nalaže održavanje izbornog predočavanja", dat 17. maja 2002., u kojem optuženi navodi da se u ovom konkretnom slučaju nisu steklu uslovi za odobrenje ulaganja žalbe prema pravilu 73 D),

IMAJUĆI U VIDU da je u pravilima 73 (B) i 73 (C) u vrijeme kada je podnesen tužiočev zahtjev stajalo upravo sljedeće:

(B) uz izuzetak stava (C), na odluke donesene tokom suđenja o podnescima koji se odnose na dokaze i postupak (uključujući, bez ograničavanja opšteg važenja ovog pravila, naloge i odluke po pravilu 71 - Vanpretresni iskazi - i negativne odluke po pravilu 98 bis - prijedlog za donošenje oslobađajuće presude) ne može se uložiti interlokutorna žalba. Takve odluke mogu biti osnov za žalbu na konačnu presudu.

(C) Pretresno vijeće može potvrditi da je interlokutorna žalba uložena tokom suđenja na odluku u vezi sa dokazima ili proceduralnim pitanjima svrsishodna za daljnje suđenje, ako se takav zahtjev postavi u roku od sedam dana od izdavanja odluke. Ukoliko se da takva potvrda, strana može bez posebnog odobrenja uložiti žalbu Žalbenom vijeću u roku od sedam dana od izdavanja potvrde.

IMAJUĆI U VIDU da se tužiočev zahtjev odnosi na pitanje "u vezi sa dokazima i postupkom" u smislu pravila 73 (B) Pravilnika, da je osporena odluka donesena za vrijeme suđenja i da je tužilac trebao, iz tog razloga, primijeniti postupak predviđen ovim pravilom,

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno vijeće u svojoj usmenoj odluci odbacilo usmeni zahtjev za potvrdom žalbe u smislu pravila 73 (C),

IMAJUĆI U VIDU da je tužiocu bilo jasno da se zahtjevom za odobrenjem ulaganja žalbe na osporenu odluku prema pravilu 73 (D) ne može zaobići činjenica da je Pretresno vijeće odbilo da potvrdi žalbu,

IMAJUĆI U VIDU da, dakle, tužiočev zahtjev predstavlja zloupotrebu postupka prema pravilu 46 (C),

IZ NAVEDENIH RAZLOGA,

ODBACUJE tužiočev zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim da je mjerodavan francuski tekst.

/potpis/
sudija Claude Jorda,
predsjednik Međunarodnog suda

Dana 28. juna 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]