PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Branko D. Lukić
g. John R. Ostojić

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu žalioca Milomira Stakića za produženje roka za podnošenje žalbenog podneska" (u daljnjem tekstu: Zahtjev), koji je podnesen 14. oktobra 2003, i u kojem se traži produženje roka za podnošenje žalbenog podneska do 6. januara 2004, ili, alternativno, do 31. januara 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na 'Zahtjev žalioca Milomira Stakića za produženje roka za podnošenje žalbenog podneska" (u daljnjem tekstu: Odgovor), koji je podnesen 23. oktobra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, shodno pravilu 111 Pravilnika i postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik), žalilac Milomir Stakić (u daljnjem tekstu: žalilac) dužan da žalbeni podnesak podnese do 17. novembra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se, shodno pravilu 127(A)(i) i (B) Pravilnika, rok za dostavu žalbenog podneska može produžiti ako se za to iznesu valjani razlozi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Zahtjev, inter alia, obrazlaže time da (1) njegovi branioci ne mogu da se s njim konsultuju u vezi s pojedinostima žalbe zbog toga što mu još nije uručen prijevod na bosanski/hrvatski/srpski jezik presude na koju se žali, kao i da je (2) g. John R. Ostojić, subranilac žalioca angažovan u jednom složenom sudskom postupku u Sjedinjenim Državama koji će trajati do sredine novembra,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optužba ne protivi produženju roka po ovim osnovama;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, u pogledu prvog osnova, prihvaćeno da je "u interesu pravde da se žaliocu ostavi dovoljno vremena da pročita presudu i da se prije dostavljanja podneska žalioca konsultuje sa svojim braniocem,"[1] i da je Žalbeno vijeće ranije u sličnim okolnostima odobravalo zahtjeve za produženje roka;[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da potpuno odgađanje roka dok prevedena presuda ne bude dostupna ne bi bilo primjereno, budući da branilac do tada može započeti pripremu žalbe i konsultacije sa žaliocem po više pitanja;[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Prevodilačka služba obavijestila Pretresno vijeće da će prijevod presude na bosanski/srpski/hrvatski jezik biti dostupan 1. decembra 2003.;[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR, stoga, da bi se produženjem roka do 6. januara 2004. žaliocu dalo više od mjesec dana vremena da pročita prevedenu presudu i obavi konsultacije sa braniocima;

ZAKLJUČUJUĆI da su izneseni valjani razlozi za produženje roka za dostavljanje žalbenog podneska do 6. januara 2004.;

ZAKLJUČUJUĆI, međutim, da u Zahtjevu nisu izneseni valjani razlozi za produženje roka preko tog datuma;

OVIM ODOBRAVA Zahtjev djelimično; i

NALAŽE da žalilac podnese podnesak žalioca najkasnije do 6. januara 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 30. oktobra 2003.

/potpis na originalu/

U Hagu,

sudija Theodor Meron,

Nizozemska

predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Naletilića i drugih, predmet br. IT-98-34-A, Odluka po zahtjevima Mladena Naletilića za produženje roka, 25. juni 2003, str. 3; Tužilac protiv Naletilića i drugih, predmet br. IT-98-34-A, Odluka po zahtjevima za produženje roka, 12. juni 2003., str. 4. Vidi takođe Tužilac protiv Krstića, predmet br. IT-98-33-A, Nalog kojim se odobrava produženje roka, 5. maj 2001., str. 2.

[2] Vidi npr., Tužilac protiv Kvočke, predmet br. IT-98-30/1-A, Odluka po drugom zahtjevu žalioca za produženje roka, 11. april 2002., str. 2; Tužilac protiv Kvočke, predmet br. IT-98-30/1-A, Odluka po zahtjevima žalilaca za produženje roka, 1. februar 2002., str. 2; Tužilac protiv Kordića i drugih, predmet br. IT-95-14/2-A, Odluka po prijedlozima za produženje roka za podnošenje žalbenog podneska, 11. maj 2001., par. 18. (u daljem tekstu: predmet Kordić).

[3] Predmet Kordić, par. 18.

[4] Vidi Tužilac protiv Stakića, predmet br. IT-97-24-A, Odluka po zahtjevu za produženje roka, 15. august 2003., str. 2.