PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući sudija
sudija Alphons Orie
sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


ODLUKA PO DRUGOM ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE ŽALBENOG PODNESKA


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Branko D. Lukić
g. John R. Ostojić

Ja, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Milomira Stakića za produženje roka za podnošenje podneska žalioca kojim se potkrepljuje njegova žalba" (dalje u tekstu: Zahtjev) od 17. decembra 2003., kojim se traži produženje roka od 30 do 45 dana za podnošenje podneska žalioca Milomira Stakića (dalje u tekstu: žalilac) i svih eventualnih zahtjeva na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se sudije žalbenog vijeća raspoređuju na predmet i imenuje predžalbeni sudija" od 14. augusta 2003., kojim sam, inter alia, imenovan za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, na osnovu Odluke po zahtjevu za produženje roka od 30. oktobra 2003., žalilac dužan da svoj podnesak dostavi do 6. januara 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da na osnovu pravila 127(A)(i) i (B) Pravilnika, rok za podnošenje žalbenog podneska može biti produžen kada se za to iznesu dovoljni razlozi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac traži produženje roka za podnošenje žalbenog podneska iz sljedećih razloga: (1) njegovi branioci su revnosno radili na pripremi odgovora na žalbu optužbe u ovom predmetu pa se očekuje da će on biti blagovremeno dostavljen 29. decembra 2003.; (2) njegovim braniocima je 24. novembra 2003. odobren pristup elektronskoj bazi podataka Tužilaštva o objelodanjenim dokumentima; (3) optužba pregleda druge dokaze koje posjeduje radi njihovog eventualnog objelodanjivanja u skladu s pravilom 68; (4) prijevod presude povodom koje se podnosi žalba na bosanski/hrvatski/srpski jezik (b/h/s) završen je 2. decembra 2003., a žaliocu je dostavljen 9. decembra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, na statusnoj konferenciji održanoj 18. decembra 2003., optužba izjavila da se ne protivi razumnom produženju roka s obzirom na kašnjenje prilikom dostave prijevoda na b/h/s jezik presude povodom koje se podnosi žalba;

ZAKLJUČIVŠI da nisu izneseni dovoljni razlozi da se odobri zahtjev žalioca za produženje roka za 45 dana, ali da su izneseni dovoljni razlozi za produženje roka do 1. februara 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, na osnovu pravila 115, zahtjeve za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku treba podnijeti u roku od 75 dana od datuma presude pretresnog vijeća;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Presuda Pretresnog vijeća datirana 31. jula 2003., te da je stoga zahtjeve po pravilu 115 trebalo podnijeti do 14. oktobra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac nije blagovremeno podnio zahtjev po pravilu 115 i da nije zatražio produženje roka za podnošenje takvog zahtjeva;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da su advokati žalioca na statusnoj konferenciji održanoj 18. decembra 2003. objasnili da su tek nedavno saznali za materijale koje će možda željeti da podnesu na osnovu pravila 115;

UZIMAJUĆI U OBZIR nadalje da interesi pravde nalažu da se zahtjev za produženje roka za podnošenje zahtjeva na osnovu pravila 115 razmotri bez obzira na to što je neblagovremeno podnesen;

UZIMAJUĆI U OBZIR da faktori koji su uzeti u obzir u vezi sa zahtjevom za produženje roka za podnošenje žalbenog podneska važe podjednako za molbu u vezi sa zahtjevom iz pravila 115;

ZAKLJUČIVŠI da su u skladu s pravilom 115(A) izneseni dovoljni razlozi za produženje roka za podnošenje zahtjeva na osnovu pravila 115;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM djelimično ODOBRAVA Zahtjev; i

NALAŽE da žalilac može podnijeti žalbeni podnesak i sve eventualne zahtjeve po pravilu 115 najkasnije do 1. februara 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 19. decembra 2003.

/potpis na originalu/

U Hagu,

sudija Theodor Meron,

Nizozemska

predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]