PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU MILOMIRA STAKIĆA ZA PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE KOPIJA DOKUMENATA KOJI SE NALAZE U PRILOGU NJEGOVOG ZAHTJEVA ZA PRIHVATANJE DODATNIH DOKAZA U SKLADU S PRAVILOM 115

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Branko D. Lukić
g. John R. Ostojić

Ja, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Milomira Stakića za produženje roka za podnošenje kopija dokumenata koji se nalaze u prilogu njegovog zahtjeva za prihvatanje dodatnih dokaza u skladu s pravilom 115", podnesenog 6. februara 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev), kojim se traži produženje roka za podnošenje prijevoda na engleski jezik dokumenata na bosanskom/hrvatskom/srpskom (b/h/s) jeziku sadržanih u Dodatku 2 Zahtjeva Milomira Stakića na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, dostavljenog 3. februara 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev na osnovu pravila 115 od 3. februara 2004.);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se sudije Žalbenog vijeća raspoređuju na predmet i imenuje predžalbeni sudija" od 14. augusta 2003., kojim sam, inter alia, imenovan za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, na osnovu pravila 127(A)(i) i (B) Pravilnika, rok za svaku radnju koju treba preduzeti u vezi sa žalbenim postupkom može biti produžen ako se za to u zahtjevu pokaže valjan razlog;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u Zahtjevu navedeno da je branilac Miomira Stakića (dalje u tekstu: žalilac) dao na prijevod dokumente sadržane u Dodatku 2 i da je obaviješten da će prijevodi biti završeni za dva mjeseca;

ZAKLJUČIVŠI da je iznijet valjan razlog za produženje traženog roka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u Zahtjevu takođe traži "dodatno vrijeme za pripremu dodatka ₣žaliočevomğ Zahtjevu na osnovu pravila 115" kako bi se zatražilo prihvatanje dodatnih dokaza koji, kako se tvrdi u Zahtjevu, nisu mogli biti dostavljeni sa Zahtjevom na osnovu pravila 115 od 3. februara 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, na osnovu pravila 115, zahtjeve za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku treba podnijeti u roku od 75 dana od datuma presude pretresnog vijeća, "osim ako se pokaže valjan razlog za produženje tog roka";

UZIMAJUĆI U OBZIR da svi dodatni dokazi koji nisu navedeni u Zahtjevu na osnovu pravila 115 od 3. februara 2004. treba da budu sadržani u zasebnom zahtjevu na osnovu pravila 115, koji treba da pokaže dodatni valjan razlog za produženje roka podnošenja zahtjeva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi bilo prerano odlučivati o tome je li pokazan valjan razlog za produženje roka podnošenja evantualnog novog zahtjeva na osnovu pravila 115 sve dok se takav zahtjev zaista ne podnese;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM djelomično ODOBRAVA Zahtjev; i

NALAŽE da žalilac podnese službeni prijevod na engleski jezik dokumenata na b/h/s jeziku u Dodatku 2 Zahtjeva na osnovu pravila 115 od 3. februara 2004. najkasnije (1) sedmog dana pošto branilac žalioca primi sve prijevode ili (2) 16. aprila 2004., koji god da bude ranije; i

ODBACUJE Zahtjev za produženje roka za podnošenje dodatnog materijala na osnovu pravila 115, čime se ne dovodi u pitanje podnošenje novog zahtjeva nakon dostavljanja Zahtjeva na osnovu pravila 115.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 10. februara 2004. /potpis na originalu/
U Hagu, Theodor Meron,
Nizozemska predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]