PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: g. Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


ODLUKA PO HITNOM ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA U VEZI S MANJKAVOSTIMA U ŽALBENOM PODNESKU MILOMIRA STAKIĆA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Branko D. Lukić
g. John R. Ostojić

  1. Ja, Theodor Meron, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud) i predžalbeni sudija u ovom predmetu[1], rješavam po "Hitnom zahtjevu Tužilaštva u vezi s manjkavostima u Žalbenom podnesku Milomira Stakića od 1. februara 2004." (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je Tužilaštvo podnijelo 11. februara 2004.

  2. U Zahtjevu stoji da Žalbeni podnesak Milomira Stakića (dalje u tekstu: žalilac) u ovoj stvari nije u skladu s Uputstvom o formalnim uslovima za podnošenje žalbe na presudu, Dokument IT/201 (dalje u tekstu: Uputstvo). U Zahtjevu se navodi da Žalbeni podnesak sadrži tvrdnje bez potrebnih referenci na Presudu Pretresnog vijeća, spis sudskog postupka ili pravne izvore. U Zahtjevu se, osim toga, navodi da Žalbeni podnesak povremeno sadrži mnogostruke pogreške, ali kao ilustraciju navodi samo jednu ili dvije reference. U Zahtjevu je i dodatak koji ukazuje na nekoliko mjesta iz kojih se, prema mišljenju Tužilaštva, vidi da Žalbeni podnesak nije dovoljno potkrijepljen referencama na propratni materijal.

  3. Žalilac je 18. februara 2004. dostavio svoj odgovor, u kojem tvrdi da 412 fusnota u Žalbenom podnesku dokazuju da je podnesak u skladu s Uputstvom.[2] Tužilaštvo je dalo na znanje da neće podnijeti repliku.

  4. Nema potrebe ispitivati svaku navodnu manjkavost navedenu u dodatku Zahtjeva da bi se zaključilo da u Žalbenom podnesku ima više nedovoljno potkrijepljenih tvrdnji i nepreciznih navoda iz sudske prakse. Na primjer, u nekoliko fusnota se pominju navodi iz sudske prakse, ali bez podataka o konkretnim brojevima paragrafa ili stranice.[3] U nekim paragrafima se pominje Presuda Pretresnog vijeća ili sudski postupak, ali se ne navode konkretni dijelovi paragrafa ili transkripta.[4] U svjetlu tih očitih nepreciznosti, Zahtjev je opravdan.

  5. U takvim okolnostima najbolje bi bilo odobriti žaliocu kratak period da ponovo dostavi Žalbeni podnesak s preciznim referencama. U tom smislu, žalilac treba uzeti u obzir dodatak Zahtjevu, ali ga ne treba smatrati spiskom svih navoda koje treba nadopuniti.

  6. Podsjećam žalioca i njegove branioce da, ukoliko od žalioca ne dobije tačne navode njegovih izvora, uključujući brojeve paragrafa i stranica na osnovu kojih će Tužilaštvo i Žalbeno vijeće ustanoviti izvor svih činjenica, pogrešaka i tvrdnji, Žalbeno vijeće možda neće uzeti u obzir argumente navedene u podnesku. U interesu je žalioca da navodi u njegovom podnesku budu što je moguće jasniji i tačniji kako ne bi bili odbačeni bez razmatranja u žalbenom postupku zbog toga što nisu dovoljno razrađeni.

  7. Žalilac treba da ima na umu da u svom ponovljenom podnesku ne smije navoditi argumente i dijelove koji nisu sadržani u podnesku od 1. februara 2004. U žalbenom postupku se neće razmatrati nijedan argument koji nije sadržan u podnesku od 1. februara.

  8. Žalilac je naveo da je njegovim braniocima dovoljno 14 dana da ponovo dostave Žalbeni podnesak. Tužilaštvu će se takođe odobriti produženje roka za dostavu odgovora na podnesak.

  9. Iz gorenavedenih razloga, Zahtjev Tužilaštva se ODOBRAVA. Žaliocu se NALAŽE da svoj Žalbeni podnesak sa tačno navedenim referencama, ali bez dodatnih argumenata, dostavi najkasnije do 8. marta 2004. Nadalje, NALAŽE se Tužilaštvu da svoj odgovor dostavi u roku od najmanje trideset (30) dana nakon što žalilac ponovo podnese svoj Žalbeni podnesak.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 23. februara 2004. /potpis na originalu/
U Hagu, sudija Theodor Meron,
Nizozemska predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi "Nalog kojim se sudije Žalbenog vijeća raspoređuju na predmet i imenuje predžalbeni sudija", 14. august 2003.

[2] Odgovor žalioca Milomira Stakića na "Hitni zahtjev Tužilaštva u vezi s manjkavostima u Žalbenom podnesku Milomira Stakića od 1. februara 2004.", 18. februar 2004.

[3] Npr. Žalbeni podnesak, br. 83, 86, 91, 235, 243, 245.

[4] Npr. Žalbeni podnesak, par. 60, 76, 83, 153.