PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 5. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


ODLUKA PO HITNOM ZAHTJEVU OPTUŽBE DA SE ODOBRI PREKORAČENJE BROJA STRANICA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Branko D. Lukić
g. John R. Ostojić

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Hitnom zahtjevu optužbe da se odobri prekoračenje broja stranica" (dalje u tekstu: Zahtjev) podnesenom 5. aprila 2004., kojim se traži odobrenje za dostavljanje podneska s odgovorom koji neće sadržavati više od 130 stranica ili 39.000 riječi što god da je većeg obima;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se sudije Žalbenog vijeća raspoređuju na predmet i imenuje predžalbeni sudija" od 14. augusta 2003., kojim sam, između ostalog, imenovan za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se, shodno paragrafu 7 Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva, IT/184 Rev.1, 5. mart 2002. (dalje u tekstu: Uputstvo), za svako prekoračenje broja stranica mora unaprijed zatražiti odobrenje s obrazloženjem izuzetnih okolnosti koje nalažu prekoračenje obima podneska;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u Zahtjevu procjenjuje da podnesak žalioca koji je dostavio Milomir Stakić, žalilac, ne ispunjava uslove u pogledu veličine i rasporeda slova koje predviđa paragraf (B) Uputstva, pri čemu je, bez prethodnog odobrenja, prekoračen maksimalan broj riječi predviđen u paragrafu (C)(1)(a) Uputstva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u Uputstvu polazi od principa da respondentu treba dopustiti da njegov podnesak bude iste dužine kao i podnesak žalioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba u Zahtjevu navodi kako joj treba još trideset stranica da na adekvatan način odgovori na argumente iznesene u podnesku žalioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je na statusnoj konferenciji zastupnik žalioca izjavio da žalilac nema prigovora na Zahtjev;

KONSTATUJUĆI da su ispunjeni uslovi iz paragrafa 7 Uputstva i da je traženo odstupanje u ovom slučaju opravdano;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM ODOBRAVAM Zahtjev; i

NALAŽEM da se optužbi odobrava da do 8. aprila 2004. dostavi podnesak s odgovorom koji ne smije sadržavati više od 130 stranica ili 39.000 riječi što god da je većeg obima,

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 5. aprila 2004. /potpis na originalu/
U Haagu, sudija Theodor Meron,
Nizozemska predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]