PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


ODLUKA PO HITNOM ZAHTJEVU OPTUŽBE DA SE PRODUŽI ROK ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA NA ZAHTJEV NA OSNOVU PRAVILA 115

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Branko D. Lukić
g. John R. Ostojić

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Hitnom zahtjevu optužbe za produženje roka" (dalje u tekstu: Zahtjev), podnesenom 14. aprila 2004., u kojem se traži produženje roka od četrdeset pet dana za dostavljanje odgovora optužbe na Zahtjev na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima koji je podnio žalilac Milomir Stakić (dalje u tekstu: Zahtjev na osnovu pravila 115);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se sudije Žalbenog vijeća raspoređuju na predmet i imenuje predžalbeni sudija" od 14. augusta 2003., kojim sam, između ostalog, imenovan za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se, na osnovu pravila 127(A)(i) i (B), rok za podnošenje odgovora optužbe može produžiti ako se u zahtjevu za to iznesu opravdani razlozi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Zahtjevom na osnovu pravila 115 traži uvrštavanje u spis hiljada stranica materijala koje se ne dovode u jasnu vezu s konkretnim činjeničnim nalazima u Presudi Pretresnog vijeća, što je u suprotnosti s pravilom 115(A), niti za konkretne žalbene osnove iz podneska žalioca, što je u suprotnosti s članom 11(b) Uputstva o formalnim uslovima za podnošenje žalbe na presudu, br. IT/201, 7. mart 2002. (dalje u tekstu: Uputstvo);

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Zahtjevom traži samo produženje roka za dostavljanje odgovora a ne i izdavanje naloga žaliocu da ponovo podnese Zahtjev na osnovu pravila 115 u skladu sa članom 17 Uputstva;

KONSTATUJUĆI da su pokazani opravdani razlozi za produženje roka koje se traži u Zahtjevu;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM ODOBRAVA Zahtjev; i

NALAŽE optužbi da najkasnije do 3. juna 2004. dostavi svoj odgovor na Zahtjev na osnovu pravila 115.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 16. aprila 2004. /potpis na originalu/
U Haagu, sudija Theodor Meron,
Nizozemska predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]