PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: g. Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. maja 2004.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVIMA OPTUŽBE DA SE ODOBRI PREKORAČENJE DOPUŠTENOG BROJA STRANICA I DA SE IZ ZAHTJEVA ŽALIOCA PO PRAVILU 115 IZUZMU NEKI DOKUMENTI

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Branko D. Lukić
g. John R. Ostojić

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu optužbe da se iz zahtjeva žalioca po pravilu 115 izuzmu neki dokumenti" od 29. aprila 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev za izuzimanje) sa Corrigendumom od 10. maja 2004.;

RJEŠAVAJUĆI PO "Izuzetno hitnom zahtjevu za prekoračenje dopuštenog broja stranica" od 25. maja 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev za prekoračenje broja stranica);

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac, Milomir Stakić (dalje u tekstu: žalilac) nije dostavio odgovor na Zahtjev za izuzimanje niti na njegov Corrigendum;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, prema Zahtjevu za izuzimanje, odbrana žalioca nije odgovorila na dopis optužbe od 22. aprila 2004.[1] u kojem su najavljena pitanja koja će se pokrenuti u Zahtjevu za izuzimanje;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u Zahtjevu za izuzimanje tvrdi da je 144 od 250 dokumenata, čije se uvrštavanje u spis traži u zahtjevu koji je žalilac podnio na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Zahtjev po pravilu 115), objelodanjeno žaliocu i bilo dostupno tokom suđenja tako da ne ispunjavaju kriterije prihvatljivosti na osnovu pravila 115;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Zahtjev za izuzimanje tiče prihvatljivosti dokumenata na osnovu pravila 115;

UZIMAJUĆI U OBZIR da argumenti optužbe mogu biti uključeni u odgovor na Zahtjev po pravilu 115 i da će ih Žalbeno vijeće blagovremeno razmotriti zajedno s argumentima koje u eventualnoj replici iznese žalilac;

UZIMAJUĆI U OBZIR, stoga, da argumenti koji su izneseni u Zahtjevu za izuzimanje ne daju osnova za izuzimanje dokumenata iz Zahtjeva po pravilu 115 bez meritornog odlučivanja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Zahtjevom po pravilu 115 traži uvrštavanje u spis 250 dokumenata koji sadrže približno 1.400 stranica;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Zahtjevom za prekoračenje broja stranica traži dozvola za dostavljanje odgovora koji ne bi bio duži od 80 stranica, za što optužba tvrdi da je neophodno s obzirom na količinu dokaza podnesenu uz Zahtjev po pravilu 115;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se žalilac ne protivi Zahtjevu za prekoračenje broja stranica;

UZIMAJUĆI U OBZIR da količina dokaza koje je predložio žalilac opravdava davanje optužbi prava da njen odgovor na Zahtjev po pravilu 115 sadrži više od 10 stranica;

ZAKLJUČIVŠI da je pokazano postojanje izuzetnih okolnosti koje opravdavaju traženo prekoračenje, na osnovu stava (C)(7) Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva, dokument br. IT/184/Rev.1 od 5. marta 2002.;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM ODBIJAM Zahtjev za izuzimanje;

ODOBRAVAM Zahtjev za prekoračenje broja stranica; i

NALAŽEM da optužba može dostaviti odgovor na Zahtjev po pravilu 115 koji neće biti duži od 24.000 riječi ili 80 stranica, koje god da je duže.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 27. maja 2004. /potpis na originalu/
U Haagu, sudija Theodor Meron,
Nizozemska predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev za izuzimanje, Dodatak B.