PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. septembra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MILOMIRA STAKIĆA


NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE RASPOREĐUJU SUDIJE ŽALBENOG VIJEĆA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. Branko Lukić i g. John Ostojić

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM NA Odluku po zahtjevu odbrane da se izuzmu dokazi zbog neprihvatljivosti, koju je donijelo Pretresno vijeće II, i koja je zavedena na engleskom jeziku 31. jula 2002. (dalje u tekstu: pobijana odluka),

S OBZIROM NA odluku koju je 1. augusta 2002. usmeno donijelo Pretresno vijeće II, a kojom se potvrđuje svrsishodnost žalbe protiv pobijane odluke,

S OBZIROM NA najavu žalbe koju je, u skladu sa pravilom 73(B) Pravilnika, optuženi Milomir Stakić podnio 7. augusta 2002.,

SHODNO članu 14(3) Statuta Međunarodnog suda te pravila 27 i 73 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

IZ TIH RAZLOGA,

NALAŽEM da Žalbeno vijeće koje će rješavati po zahtjevu da se dozvoli ulaganje žalbe, uz ograde iz pravila 22 B) Pravilnika, zasjeda u sljedećem sastavu:

  • sudija Shahabuddeen
  • sudija Güney
  • sudija Gunawardana
  • sudija Pocar
  • sudija Meron

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu se mjerodavnim smatra francuski tekst.

 

/potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsjednik

Dana 5. septembra 2002.
U Hagu (Nizozemska)
 

[pečat Međunarodnog suda]