PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu: 

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Antonio Cassese
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

Sekretar: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh,

Nalog od: 24. avgusta 1998.

TUŽILAC
protiv
Milana KOVAČEVIĆA


NALOG O OKONČANJU POSTUPKA PROTIV MILANA KOVAČEVIĆA

Tužilaštvo:

gđa Brenda J. Hollis
g. Michael J. Keegan
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. Dušan Vučičević
g. John OstojićPRETRESNO VEĆE

IMAJUĆI U VIDU izveštaj lekara koji je konstatovao smrt Milana Kovačevića koji je Sekretarijat podneo Pretresnom veću 4. avgusta 1998. godine,

IMAJUĆI U VIDU da se u slučaju smrti optuženog postupak okončava,

PODSEĆAJUĆI strane da je i dalje na snazi obaveza o neobelodanjivanju,

IMAJUĆI U VIDU različite Naloge i Odluke za zaštitu svedoka izdate od strane Pretresnog veća u ovom predmetu a koji su i dalje na snazi, čime se zabranjuje obelodanjivanje određenog obelodanjenog materijala,

IMAJUĆI TAKOĐE U VIDU, da je određeni obelodanjeni materijal pušten u javnost, kao recimo transkripti sa svedočenja iz drugih predmeta, ili svedočenja u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU da materijal koji nije već dostupan javnosti ne sme biti obelodanjen od bilo koje strane (izuzev Tužilaštva u obavljanju svojih zadataka),

U SKLADU SA PRAVILOM 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM

(1) PODSEĆA STRANE da Nalozi i Odluke o zaštitnim merama u ovom predmetu ostaju na snazi; i

(2) NALAŽE da materijal koji nije pušten u javnost ostaje poverljivog karaktera i ne bude obelodanjen od bilo koje strane (izuzev Tužilaštva u obavljanju svojih zadataka); i

(3) OKONČAVA POSTUPAK PROTIV MILANA KOVAČEVIĆA.

Sačinjeno na engleskom i francuskom, pri čemu se engleska verzija smatra merodavnom.


/potpis na originalu/
_________________________
Richard May
Predsedavajući sudija

Dana 24. avgusta 1998.
Hag, Holandija

[pečat Međunarodnog suda]