PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu :

sudija Almiro Rodrigues, predsjedavajući
sudija Fouad Riad
sudija Patricia Wald

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. marta 2001.

TUŽILAC
protiv
MILOMIRA STAKIĆA


NALOG KOJIM SE DOZVOLJAVA FOTOGRAFISANJE

Tužilac:

gđa Carla Del Ponte

Odbrana:

OVO PRETRESNO VIJEĆE,

RAZMOTRIVŠI zahtjev pojedinih predstavnika štampe,

U SKLADU sa pravilom 81(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

NALAŽE da se do daljnjih naloga ovog Pretresnog vijeća dvojici imenovanih fotoreportera dozvoljava fotografisanje na početku svih pretresa u ovom predmetu, shodno uputstvima Sekretarijata i šefa službe bezbjednosti Međunarodnog suda.

POTVRĐUJE da su za danas, za prvo pojavljivanje optuženog, određena tri ovlašćena fotoreportera, osim u slučaju da Sekretarijat procjeni da je potrebno uvesti dodatne bezbjednosne mjere.

/potpis na originalu/
Almiro Rodrigues
Predsjedavajući Pretresnog vijeća I

Nalog izdat dana 28. marta 2001.,
Hag,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]