PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudija Mohamed Fassi Fihri
sudija Volodymyr Vassylenko

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:28. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

MILOMIRA STAKIĆA


NALOG NA OSNOVU PRAVILA 98 DA SE IMENUJE STRUČNJAK ZA VJEŠTAČENJE DOKUMENATA

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicholas Koumjian

Odbrana:

g. Branko Lukić
g. John Ostojić

PRETRESNO VIJEĆE II Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da na osnovu prve rečenice pravila 98 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljnjem tekstu: Pravilnik), “pretresno vijeće može izdati nalog bilo kojoj od strana da izvede dodatne dokaze.”

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 94 bis Pravilnika predviđa prihvatanje izjava vještaka u postupcima pred Međunarodnim sudom,

IMAJUĆI U VIDU da odbrana dr. Stakića osporava autentičnost određenih dokumenata koji se nalaze na spiskovima 2, 3 i 4, za koje se tvrdi da nose potpis optuženog, a koje je Tužilaštvo (u daljnjem tekstu: optužba) ponudilo na usvajanje u spis u ovom predmetu,

SASLUŠAVŠI argumente strana po ovom pitanju 27. juna 2002. u sudnici,

UZIMAJUĆI U OBZIR da dotični dokumenti čine važan dio dokaznog materijala koji se nalazi pred Vijećem,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi utvrđivanje da li su dotični dokumenti otkucani na istom pisaćem stroju odnosno da li su otisnuti na istom štampaču, moglo pomoći Vijeću kod ocjenjivanja autentičnosti tih dokumenata,

NA OSNOVU PRAVILA 98 PRAVILNIKA,

OVIM NALAŽE, po službenoj dužnosti,

  1. optužbi da imenuje, po potrebi uz pomoć Sekretarijata, stručnjaka za vještačenje dokumenata čiji će izvještaj biti objelodanjen što prije u skladu s mogućnostima, a najkasnije 26. augusta 2002.,
  2. odbrani da u roku od dvije sedmice od primitka izvještaja vještaka podnese obavještenje u kojem naznačuje da li:

    1. prihvata izjavu vještaka; ili

    2. želi unakrsno ispitivati vještaka.

I TRAŽI da optužba redovito informira Pretresno vijeće i odbranu o tome kako napreduje sastavljanje izvještaja vještaka, te da i Vijeću i odbrani objelodani taj izvještaj odmah po primitku istog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Wolfgang Schomburg,
predsjedavajući sudija

Dana 28. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]