PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudija Volodymyr Vassylenko

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

MILOMIRA STAKIĆA

 


NALOG O UZIMANJU VANPRETRESNOG ISKAZA
PO PRAVILU 71

 

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicholas Koumjian

Odbrana:

g. Branko Lukić
g. John Ostojić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM na to da je jedan od sudija ovog Pretresnog vijeća, konkretno sudija Fassi Fihri, zbog bolesti privremeno spriječen da radi u Vijeću,

S OBZIROM na to da su druga dva sudije ovog Pretresnog vijeća 6. septembra 2002., na osnovu pravila 15bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) izdala nalog da će se rasprava u ovom predmetu u odsutnosti sudije Fassija Fihrija nastaviti u trajanju od najviše tri dana, koliko dopušta Pravilnik,[1]

NADALJE, S OBZIROM na to da ta tri dana ističu sa današnjim danom, 11. septembrom 2002.,

S OBZIROM na to da pravilo 71 Pravilnika utvrđuje postupak pribavljanja dokaza za upotrebu na suđenju putem uzimanja vanpretresnog iskaza,

S OBZIROM na to da, po pravilu 71(A) Pravilnika, Pretresno vijeće, kada je to u interesu pravde, može bilo proprio motu bilo na zahtjev jedne od strana naložiti da se vanpretresni iskaz uzme pred na odgovarajući način imenovanim predsjedavajućim službenikom,

S OBZIROM na to da su se strane u ovom predmetu sporazumjele da se pomenuti postupak, osim ako Pretresno vijeće eventualnim rješenjima po prigovorima i u vezi sa prihvatljivošću tako dobivenih iskaza ne utvrdi drugačije, primijeni za direktno i za unakrsno ispitivanje sljedećih svjedoka:

 • g. Dušana Baltića
 • dr. Ewana Browna
 • g. Andrewa Corina
 • g. Nicolasa Sebirea
 • gđa Ewe Tabeau
 • g. Edwarda Vulliamyja

S OBZIROM naročito na to da se optuženi dr. Milomir Stakić složio s tim da se primijeni pomenuti postupak,

NADALJE, S OBZIROM na to da se optuženi složio s tim da prilikom uzimanja vanpretresnih iskaza sudija Vassylenko bude u sudnici,

BUDUĆI da spriječenost jednog člana Pretresnog vijeća ne smije da nanese štetu pravu optuženog da mu se sudi bez nepotrebnog odugovlačenja, kako utvrđuje čl. 21(4)(c) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut),

S OBZIROM na to da su smjernice Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za tumačenje pravila 71(A) date u njegovoj odluci od 15. jula 1999. u predmetu Tužilac protiv Zorana Kupreškića i dr.,[2]

BUDUĆI da se optuženi izričito saglasio s tim da se iskazi po pravilu 71 Pravilnika uzimaju u slučaju odsutnosti sudije Fassija Fihrija,

ZBOG GORE NAVEDENIH RAZLOGA TE SA SAGLASNOŠĆU STRANA I OPTUŽENOG,

NA OSNOVU člana 21 Statuta te pravila 15bis, 54 i 71 Pravilnika,

NALAŽE proprio motu da se iskazi gore navedenih svjedoka, konkretno, g. Baltića, dr. Browna, g. Corina, g. Sebirea, gđe Tabeau i g. Vulliamyja, uzmu na način predviđen pravilom 71 Pravilnika, a da se taj postupak prekine čim se sudija Fassi Fihri vrati na dužnost,

IMENUJE sudiju Wolfganga Schomburga za predsjedavajućeg službenika, i

NADALJE NALAŽE da se postupak uzimanja vanpretresnih iskaza sprovede kako slijedi:

 1. Vanpretresni iskazi uzimaće se u sudnici u sjedištu Međunarodnog suda tokom redovnih sjednica vijeća predviđenih postojećim rasporedom;

 2. Tokom postupka uzimanja vanpretresnih iskaza sudija Vassylenko može biti u sudnici;

 3. Toge obavezne za sve učesnike kao obično;

 4. Sjednice će biti javne, osim ako se za pojedine svjedoke eventualno ne odrede zaštitne mjere;

 5. Zapisnik će se proslijediti Pretresnom vijeću u sastavu od tri sudije, u skladu sa pravilom 71(E) Pravilnika.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

 

/potpisano/
sudija Wolfgang Schomburg

Dana 11. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
   

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Milomira Stakića, predmet br. IT-97-24-T, Nalog o rasporedu, 6. septembar 2002.

[2] Tužilac protiv Zorana Kupreškića i dr., predmet br. IT-95-16-AR73, Odluka po žalbi Dragana Papića protiv odluke o uzimanju izvanraspravnog iskaza, Žalbeno vijeće, 15. juli 1999.