Predmet br. IT-96-23/2-I

Tužilac protiv Radovana Stankovića

Nije službeni dokument

ODLUKA

SEKRETAR,

IMAJUĆI U VIDU Statut Međunarodnog suda koji je Savjet bezbjednosti usvojio Rezolucijom 827 (1993.), a posebno član 21 Statuta;

IMAJUĆI U VIDU Pravilnik o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama, a posebno pravila 44 i 45 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU Uputstvo za dodjelu branioca (dalje u tekstu: Uputstvo), s naknadnim izmjenama, a posebno članove 6, 7, i 11(C) Uputstva;

IMAJUĆI U VIDU da je Radovan Stanković (dalje u tekstu: optuženi) 10. jula 2002.

doveden u pritvor u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija, te da je njegovo prvo stupanje pred Sud zakazano za 12. juli 2002.;

IMAJUĆI U VIDU pismenu izjavu optuženog od 11. jula 2002. u kojoj je izjavio da ne želi da ga iko zastupa na prvom stupanju pred Međunarodni sud, te da će u kasnijoj fazi odabrati branioca da ga zastupa;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Sekretar može u interesu pravde dodijeliti branioca optuženom koji je propustio zatražiti da mu se branilac dodijeli ili pismeno najaviti da sam namjerava voditi svoju odbranu;

UZIMAUĆI U OBZIR da gđa Valérie Dubois, advokat iz Pariza, ispunjava uslove za dodjelu branioca propisane pravilom 45 Pravilnika;

DONOSI ODLUKU da u interesu pravde dodijeli gđu Dubois za branioca optuženog od 11. jula 2002. na razdoblje od 7 dana.

 

/potpis na originalu/
Hans Holthuis,
sekretar

Dana 11. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska