PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu: sudija Amin El Mahdi, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOVANA STANKOVIĆA


ODLUKA KOJOM SE ODOBRAVA ZAHTJEV TUŽILAŠTVA ZA PRODUŽENJE ROKA


 

Tužilaštvo: Odbrana:
gđa Patricia Viseur-Sellers g. Milenko Radović

Ja, Amin El Mahdi, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;

BUDUĆI DA SAM IMENOVAN za pretpretresnog sudiju u predmetu Tužilac protiv Radovana Stankovića (dalje u tekstu: optuženi);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o rasporedu za dostavljanje pretpretresnih podnesaka i održavanju pretpretresne konferencije", koji sam izdao 1. septembra 2003. i u kojem sam kao rok za dostavljanje pretpretresnog podneska Tužilaštva odredio ponedjeljak, 6. oktobra 2003.;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Tužilaštva da se produži rok za dostavu podnesaka po pravilu 65ter(E)(i)(ii)(iii)" (dalje u tekstu: Zahtjev) podnijetom 25. septembra 2003., u kojem Tužilaštvo traži da im se rok za podnošenje pretpretresnog podneska, te spiskova svjedoka i dokaznih predmeta u ovom predmetu odgodi za mjesec dana zbog internog prerazmještaja osoblja kako bi se zadovoljile potrebe u drugim timovima optužbe;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana nije podnijela nikakav odgovor na Zahtjev unutar roka koji predviđa pravilo 126bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

UZIMAJUĆI U OBZIR da produženje roka ne utiče na pravično sprovođenje postupka u ovoj fazi;

NA OSNOVU pravila 54 i 65ter Pravilnika;

OVIM ODOBRAVAM Zahtjev; i

NALAŽEM

- Tužilaštvu da svoj pretpretresni podnesak u ovom predmetu po pravilu 65ter(E) Pravilnika dostavi do ponedjeljka, 10. novembra 2003.; i

- odbrani da svoj pretpretresni podnesak po pravilu 65ter(F) Pravilnika dostavi do ponedjeljka, 1. decembra 2003.;

- da se pretpretresna konferencija odgodi za neki kasniji datum.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 9. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  sudija Amin El Mahdi,
  pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]