PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

Rješava: sudija Amin El Mahdi, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOVANA STANKOVIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE KOJIM SE TRAŽI PONIŠTENJE ODLUKE O RASPOREDU OD 9. OKTOBRA

Tužilaštvo:
g. Jan Wubben

Odbrana:
g. Milenko Radović

JA, Amin El Mahdi, sudija Pretresnog vijeća I Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Pretresno vijeće);

IMENOVAN za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu optužbe kojim se traži poništenje odluke o rasporedu od 9. oktobra" (u daljnjem tekstu: Zahtjev), koji je 6. novembra 2003. podnijelo Tužilaštvo (u daljnjem tekstu: tužilac);

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, shodno "Odluci kojom se odobrava zahtjev tužioca za produženje roka" od 9. oktobra 2003. (u daljnjem tekstu: Odluka), tužilac bio dužan da danas dostavi svoj pretpretresni podnesak;

IMAJUĆI U VIDU da je tužilac 7. novembra 2003. podnio zahtjev da se odobri izmjena Druge izmijenjene optužnice (u daljnjem tekstu: Optužnica);

OVIM ODOBRAVA Zahtjev i poništava Odluku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 10. novembra 2003.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Amin El Mahdi,
  predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]