PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Daqun Liu , predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOVANA STANKOVIĆA


ODLUKA KOJOM SE UKIDA POVJERLJIVI STATUS ODLUKE PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE ODOBRI IZMJENA DRUGE IZMIJENJENE OPTUŽNICE

Tužilaštvo:
g. Jan Wubben

Odbrana:
g. Milenko Radović

PRETRESNO VIJEĆE I Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Pretresno vijeće);

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev Tužilaštva da se odobri izmjena Druge izmijenjene optužnice" (dalje u tekstu: Zahtjev),[1] povodom kojeg je odbrana optuženog Radovana Stankovića (dalje u tekstu: odbrana) 15. decembra 2003. dostavila "Odgovor na zahtjev Tužilaštva da se odobri podnošenje izmijenjene optužnice";[2]

IMAJUĆI U VIDU "Odluku Pretresnog vijeća po zahtjevu Tužilaštva da se odobri izmjena Druge izmijenjene optužnice" (dalje u tekstu: Odluka) koja je 24. februara 2004. zavedena kao povjerljiva zbog toga što se Zahtjev odnosi na materijal iz povjerljivog Dodatka B Zahtjeva;[3]

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev tužioca da se na osnovu pravila 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima optužnica proslijedi drugom sudu", podnesen 21. septembra 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde da se obrazloženje Pretresnog vijeća za davanje odobrenja Tužilaštvu za izmjenu Druge izmijenjene optužnice u ovom predmetu obznani javnosti;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se puno dejstvo zaštitnih mjera za svjedoke može očuvati ako Dodatak B Zahtjevu ostane povjerljiv;

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima,

UKIDA povjerljivi status Odluke od 24. februara 2004. po zahtjevu Tužilaštva da se odobri izmjena Druge izmijenjene optužnice.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 23. septembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Liu Daqun,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev Tužilaštva da se odobri izmjena Druge izmijenjene optužnice, 8. decembar 2003., uz koji je priložen prijedlog Treće izmijenjene optužnice (Dodatak A), te propratni materijal u obliku tri izjave svjedoka u redigovanom i neredigovanom obliku (povjerljivi Dodatak B, odnosno, povjerljivi i ex parte Dodatak C).

[2] Odgovor na zahtjev Tužilaštva da se odobri podnošenje izmijenjene optužnice, 15. decembar 2003.

[3] Odluka, par. 10.