PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel A. Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

RADOVANA STANKOVIĆA


NALOG ZA PRITVOR

 

Tužilaštvo:

gđa Peggy Kuo

Odbrana:

gđa Valérie Dubois

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: "Međunarodni sud");

U SKLADU S pravilom 64 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR optužnicu protiv Radovana Stankovića koju je podnio tužilac, a koju je 26. juna 1996. potvrdio sudija Lal C. Vohrah;

UZIMAJUĆI U OBZIR izmijenjenu optužnicu protiv Radovana Stankovića koju je tužilac podnio 5. oktobra 1999., a sudija Nieto-Navia potvrdio 7. oktobra 1999.;

UZIMAJUĆI U OBZIR nalog za hapšenje i nalog za predaju koji je 26. juna 1996. potpisao i izdao sudija Lal C. Vohrah, u kojem nalaže vlastima Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu da pokrenu potragu, uhapse i predaju Radovana Stankovića Međunarodnom sudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR nalog za hapšenje i nalog za predaju koji je 29. maja 2001. potpisao i izdao sudija Patrick Robinson, u kojem nalaže vlastima Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) da pokrenu potragu, uhapse i predaju Radovana Stankovića Međunarodnom sudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR nalog za hapšenje i nalog za predaju koji je 14. februara 2002. potpisao i izdao sudija O-Gon Kwon, u kojem nalaže vlastima Republike Srpske da pokrenu potragu, uhapse i predaju Radovana Stankovića Međunarodnom sudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR nalog ex parte za hapšenje i predaju koji je 5. jula 2002. potpisao sudija Alphonsus Orie, u kojem nalaže da se kopije naloga za hapšenje predaju tužiocu koji ih može predati Međunarodnim stabilizacijskim snagama (dalje u tekstu: "SFOR") i/ili nadležnim vlastima bilo koje države-članice Ujedinjenih nacija;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi 9. jula 2002 uhapšen. i 10. jula 2002. sproveden u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Ujedinjenih nacija;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je tokom prvog stupanja pred sud 12. jula 2002., optuženi Radovan Stanković izjavio da će, uz pomoć svog branioca, uložiti podnesak o svom lišavanju slobode;

STOGA NALAŽE da se Radovan Stanković smjesti u pritvor i naređuje upravniku Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu da zadrži optuženog u pritvoru do eventualnog daljnjeg naloga; i

KONSTATUJE da, na upit, optuženi nije tražio da neki njegov srodnik bude obaviješten o ovom lišavanju slobode pošto su oni već o tome obaviješteni;

KONSTATUJE da je, na upit, optuženi zatražio da o njegovom lišavanju slobode i daljem pritvoru budu obaviješteni ambasada ili konzulat Države Bosne i Hercegovine (entitet Republika Srpska);

IMAJUĆI U VIDU da član 36(1)(b) Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. godine predviđa sljedeće: "na njegov zahtjev, nadležne vlasti države primaoca će, bez odlaganja, notificirati konzularni ured države pošiljaoca, ukoliko je na njenom konzularnom području državljanin te države uhapšen ili stavljen u zatvor ili pritvor do suđenja ili je lišen slobode na bilo koji drugi način. Navedene vlasti će bez odlaganja proslijediti i svaku komunikaciju koju osoba što je uhapšena, nalazi se u zatvoru ili pritvoru ili je lišena slobode, uputi konzularnom uredu nadležne vlasti. Navedene vlasti obavijestiće osobu o kojoj se radi bez odlaganja o njenim pravima na osnovu ovog potparagrafa;"

IMAJUĆI U VIDU da se ovo pravilo mora na odgovarajući način primijeniti;

OVIM NALAŽE Sekretarijatu da obavijesti Ambasadu Bosne i Hercegovine u Hagu o lišavanju slobode i daljem pritvoru Radovana Stankovića.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 12. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Wolfgang Schomburg,
predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]