PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 27. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
Radovana STANKOVIĆA


PRELIMINARNI NALOG POVODOM ZAHTJEVA TUŽIOCA NA OSNOVU PRAVILA 11 bis

Tužilaštvo:
Carla Del Ponte, tužilac
Jan Wubben, viši zastupnik optužbe

Odbrana:
Milenko Radović

  1. Kao predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud) rješavam po "Zahtjevu tužioca na osnovu pravila 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima da se optužnica proslijedi drugom sudu", podnesenom 21. septembra 2004.

  2. Tužilac je 1996. podigao optužnicu protiv Radovana Stankovića za zločine koji su navodno počinjeni dok je on bio pripadnik vojske bosanskih Srba tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (BiH). On je 1992. doveden na Međunarodni sud gdje trenutno čeka početak suđenja. Tužilac sada podnosi zahtjev na osnovu pravila 11 bis, kojim traži da Pretresno vijeće proslijedi predmet Stanković vlastima Bosne i Hercegovine radi suđenja pred Vijećem za ratne zločine Državnog suda.

  3. Tužilac je sličan zahtjev podnio u predmetu Tužilac protiv Mejakića i drugih, predmet br. IT-02-65-PT, kojim je takođe obuhvaćen niz zločina koji su navodno počinjeni u BIH. Iz razloga o kojima je bilo riječi u mom odgovoru na zahtjev tužioca u tom predmetu, vidi Tužilac protiv Mejakića, predmet br. IT-02-65-PT, Preliminarni nalog povodom zahtjeva tužioca na osnovu pravila 11 bis, 22. septembar 2004., par. 7-10 (kojim je od tužioca zatraženo da dostavi daljnje podneske), čini se da BiH trenutno još nije spremna za prihvatanje proslijeđenih predmeta. Stoga ću odgoditi donošenje odluke po predmetnom zahtjevu do dostavljanja dopunskog podneska optužbe u predmetu Mejakić, koji treba da mi se dostavi do 1. oktobra 2004. Odluku po zahtjevu tužioca u ovom predmetu donijeću nakon toga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 27. septembra 2004.

/potpis na originalu/

U Haagu,

sudija Theodor Meron,

Nizozemska

predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]