PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
Radovana STANKOVIĆA


NALOG KOJIM SE IMENUJE PRETRESNO VIJEĆE KOJE ĆE UTVRDITI DA LI OPTUŽNICU TREBA PROSLIJEDITI DRUGOM SUDU NA OSNOVU PRAVILA 11 BIS

Tužilaštvo:
Carla Del Ponte, tužilac
Jan Wubben, viši zastupnik Tužilaštva

Odbrana:
Milenko Radović

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine,

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima da se predmet proslijedi drugom sudu", podnesenom 21. septembra 2004., u kojem Tužilaštvo traži da se ovaj predmet proslijedi nadležnim organima Bosne i Hercegovine na dalji postupak pred domaćim sudovima;

IMAJUĆI U VIDU da je optužnica protiv ovog optuženog potvrđena;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 11 bis (A)(i) Pravilnika o postupku i dokazima predviđa da ako je optužnica potvrđena, predsjednik Međunarodnog suda može imenovati pretresno vijeće koje će predmet proslijediti vlastima države na teritoriji koje je krivično djelo počinjeno;

IMAJUĆI U VIDU argument Tužilaštva da su krivična djela koja se stavljaju na teret u optužnici u ovom predmetu počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine;

IMAJUĆI U VIDU moj "Preliminarni nalog po zahtjevu Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis", izdat 27. septembra 2004., te moj "Nalog o prosljeđivanju zahtjeva na osnovu pravila 11 bis", izdat 5. oktobra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU sastav Pretresnog vijeća Međunarodnog suda, koji je propisan u dokumentu IT/228, izdatom 7. juna 2004.;

OVIM IMENUJEM, pri čemu ovaj nalog stupa na snagu odmah, sljedeće sudije u sastav Pretresnog vijeća koje će utvrditi da li ovaj predmet treba na osnovu pravila 11 bis proslijediti nadležnim organima Bosne i Hercegovine:

sudija Alphons Orie
sudija O-Gon Kwon
sudija Kevin Parker

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 5. oktobra 2004. /potpis na originalu/
U Haagu, sudija Theodor Meron,
Nizozemska predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]