PRED PRETPRETRESNIM SUDIJOM

Rješava : sudija Amin El Mahdi, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 1. novembra 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOVANA STANKOVIĆA


NALOG O RASPOREDU PRETPRETRESNE KONFERENCIJE

Optužba:
g. Jan Wubben
gđa Patricia Sellers-Viseur

Odbrana:
g. Milenko Radović

JA, AMIN EL MAHDI, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjedavajućeg sudije od 23. jula 2002. na osnovu pravila 65ter(A) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) kojim sam određen za pretpretresnog sudiju u predmetu Tužilac protiv Radovana Stankovića (u daljem tekstu: optuženi), predmet br. IT-96-23/2-PT;

IMAJUĆI U VIDU da je posljednja statusna konferencija u ovom predmetu na osnovu pravila 65bis (A) održana 15. jula 2004.;

NA OSNOVU pravila 65bis(A) Pravilnika;

OVIM ZAKAZUJEM statusnu konferenciju za utorak, 9. novembar 2004. u 10:00 sati u Sudnici II Međunarodnog suda, uz prisustvo optuženog i njegovog branioca.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 1. novembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Amin El Mahdi,
pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]