PRED PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

PAVLA STRUGARA


NALOG PREDSEDNIKA KOJIM SE RASPOREĐUJU SUDIJE ŽALBENOG VEĆA

Tužilaštvo:

gđa Susan Summers

Odbrana:

g. Goran Rodić

JA, Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM NA Interlokutornu žalbu odbrane na odluku po preliminarnom podnesku kojim se osporava nadležnost, koju je odbrana podnela na engleskom 21. juna 2002.,

S OBZIROM NA Odluku kojom se dozvoljava ulaganje žalbe, koju je tročlano žalbeno vjeće donelo 24. jula 2002.,

BUDUĆI DA je članom 12 B) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut) predviđeno da Žalbeno veće zaseda u sastavu od pet članova,

SHODNO članu 14(3) Statuta i pravilima 27 i 72 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik);

IZ TIH RAZLOGA,

NALAŽEM da Žalbeno veće u predmetu IT-01-42-AR72, Tužilac protiv Pavla Strugara, osim u slučaju primene pravila 22 B) Pravilnika, zaseda u sledećem sastavu:

  • sudija Shahabuddeen
  • sudija Hunt
  • sudija Gunawardana
  • sudija Pocar
  • sudija Meron

Sastavljeno na francuskom i engleskom pri čemu se merodavnim smatra francuski tekst.

/potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsednik

Dana 26. jula 2002.
U Hagu (Holandija)

[pečat Međunarodnog suda]