POTPREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Fausto Pocar, potpredsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
VLADIMIRA KOVAČEVIĆA


NALOG KOJIM SE POTVRĐUJE DODELA PREDMETA
PRETRESNOM VEĆU

Tužilaštvo:
gđa Susan Somers

JA, FAUSTO POCAR, potpredsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je optuženi Vladimir Kovačević prebačen u Hag 23. oktobra 2003;

IMAJUĆI U VIDU da je protiv optuženog podignuta optužnica zajedno s Pavlom Strugarom i da je, nalogom vršioca dužnosti predsednika od 27. avgusta 2003, predmet br. IT-01-42 dodeljen Pretresnom veću I, koje zaseda u sledećem sastavu: sudija Amin El Mahdi, sudija Alphons Orie i sudija Joaquín Martin Canivell;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je predsednik Theodor Meron privremeno odsutan;

BUDUĆI DA, shodno pravilu 21 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, potpredsednik Međunarodnog suda obavlja dužnosti predsednika u slučaju njegovog odsustva;

IMAJUĆI U VIDU pravilo 62 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM POTVRĐUJEM da u predmetu broj IT-01-42, Tužilac protiv Pavla Strugara i Vladimira Kovačevića, i dalje postupa Pretresno veće I, koje, prema nalogu vršioca dužnosti predsednika od 27. avgusta 2003, zaseda u sledećem sastavu:

sudija Amin El Mahdi,

sudija Alphons Orie,

sudija Jaoquín Martin Canivell.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 23. oktobra 2003. /potpis na originalu/
U Hagu, sudija Fausto Pocar,
Holandija potpredsednik

[pečat Međunarodnog suda]