PRED PRETRESNIM VEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 24. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


NALOG ZA POVRATAK U PRITVORSKU JEDINICU UJEDINJENIH NACIJA


Tužilaštvo:
gđa Susan Somers

Odbrana:
g. Goran Rodić
g. Vladimir Petrović

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU odluku Pretresnog veća po zahtevu za privremeno puštanje na slobodu pre početka suđenja od 30. novembra 2001, kojom je Pretresno veće odobrilo optuženom, Pavlu Strugaru, privremeno puštanje na slobodu shodno raznim uslovima i odredbama, uključujući i uslov da će se "optuženi vratiti pod nadzor Međunarodnog suda u ono vreme i dana koji odredi Veće ";

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće zakazalo pretpretresnu konferenciju za 8. oktobar 2003. i početak suđenja za 9. oktobar 2003;

IMAJUĆI U VIDU prava optuženog u skladu sa članom 21, paragraf 4 (d);

U SKLADU SA pravilima 54 i 65 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE sledeće:

1. Suspenduje se privremeno puštanje na slobodu Pavla Strugara, od 6. oktobra 2003. do daljeg naloga.

2. Optuženi Pavle Strugar će se 6. oktobra 2003. vratiti u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija.

3. Optuženi će se nalaziti u pritvoru u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda do daljeg naloga; i

NALAŽE sekretaru da preduzme sve potrebne korake kako bi se omogućio povratak optuženog pred Međunarodni sud i da se postara za njegov pritvor u Pritvorskoj jedinici; i

TRAŽI od vlade Srbije i Crne Gore da se postara da imenovani zvaničnik prati optuženog prilikom njegovog povratka avionom u Kraljevinu Holandiju i preda optuženog holandskim vlastima po sletanju aviona optuženog u Holandiju, u ponedeljak 6. oktobra 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 24. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

/potpis na originalu/

 

sudija Alphons Orie,

 

predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]