PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquím Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. avgusta 2003.

TUŽILAC
protiv
MIODRAGA JOKIĆA


NALOG PO ZAHTEVU MIODRAGA JOKIĆA ZA
PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU


Tužilaštvo:

Odbrana:

gđa Susan Somers

g. Žarko Nikolić


PRETRESNO VEĆE I (dalje u tekstu: Veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu Miodraga Jokića za nastavak privremenog puštanja na slobodu” (dalje u tekstu: Zahtev), podnetom 26. avgusta 2003. godine, kojim se traži da se privremeno puštanje na slobodu Miodraga Jokića nastavi čim to bude moguće nakon rasprave na kojoj će se on potvrdno izjasniti o krivici, i to pod istim odredbama i uslovima koje je Pretresno veće ranije utvrdilo;

IMAJUĆI U VIDU svoj Nalog od 20. februara 2002. godine, kojim je odobrilo da Miodrag Jokić bude privremeno pušten na slobodu i odredilo pod kojim uslovima;

IMAJUĆI U VIDU svoj Nalog o rasporedu od 21. avgusta 2003. godine, u kojem, inter alia, nalaže Miodragu Jokiću da se vrati u Hag “u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda dok Veće ne odluči drugačije”;

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe pravila 65 (A), (B) i (I) Pravilnika koje predviđaju sledeće:

(A) Nakon što je pritvoren, optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga veća.

(B) Pretresno veće može izdati nalog za puštanje na slobodu samo nakon što zemlji-domaćinu i državi u koju optuženi traži da bude pušten da priliku da se izjasne, i samo ako se uverilo da će se optuženi pojaviti na suđenju i da, u slučaju puštanja na slobodu, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svedoka ni bilo koju drugu osobu. [...]

(I) Bez prejudiciranja odredbi pravila 107, Žalbeno veće može odobriti privremeno puštanje na slobodu osuđenih osoba koje čekaju žalbeni postupak ili na neko određeno vreme ukoliko se uverilo:

(i) da će se žalilac, ako bude pušten, pojaviti na žalbenom pretresu odnosno predati u pritvor po isteku određenog roka;

(ii) da žalilac, ako bude pušten, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svedoka ni bilo koju drugu osobu, i

(iii) da postoje posebne okolnosti koje opravdavaju takvo puštanje.

IMAJUĆI U VIDU sporazum o izjašnjavanju o krivici koji su sklopile strane u postupku, a posebno tačku br. 17 tog sporazuma, u kojoj strane, inter alia, zajedno mole Veće da Miodrag Jokić do izricanja kazne bude privremeno pušten na slobodu;

IMAJUĆI U VIDU da se Miodrag Jokić na raspravi potvrdno izjasnio o krivici i da ga je Veće zatim, 27. avgusta 2003. godine, proglasilo krivim po Drugoj izmenjenoj optužnici;

IMAJUĆI U VIDU i usmeni nalog Veća Sekretarijatu da zakaže raspravu o kazni za Miodraga Jokića;

UZIMAJUĆI U OBZIR, dakle, da Miodrag Jokić nije “optuženi” i da stoga više ne može imati pravo na prezumpciju nevinosti od strane Veća;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je prezumpcija nevinosti jedan od glavnih argumenata kojim se pravda puštanje na slobodu, pod uslovom da u pretpretresnoj fazi postupka nije potreban pritvor, te da veće stoga ima manje razloga da razmatra privremeno puštanje na slobodu kada pritvorenik izgubi status optuženog;

UZIMAJUĆI U OBZIR da za Veće nije obavezujući dogovor koji su strane postigle u sporazumu o izjašnjavanju o krivici;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Miodrag Jokić tokom prethodnih meseci u potpunosti pridržavao odredbi i uslova svog privremenog puštanja na slobodu;

IMAJUĆI U VIDU da tužilac nije uložio prigovor na Zahtev;

IMAJUĆI U VIDU i pismo Ministarstva pravde Republike Srbije od 22. avgusta 2003. godine, u kojem se, inter alia, navodi da je vlada Republike Srbije spremna da za Miodraga Jokića u vezi s ovim Nalogom “i dalje obezbeđuje dosadašnje garancije ”;

UZIMAJUĆI U OBZIR da postoje posebna zdravstvena i porodična pitanja koja se mogu smatrati vanrednim okolnostima i koja idu u prilog zahtevu Miodraga Jokića;

UZIMAJUĆI U OBZIR i to da se Miodrag Jokić doborovoljno predao, da se vratio u Hag kada je to od njega zatraženo i da se potvrdno izjasnio o krivici, te da se na osnovu svih ovih činjenica Veće uverilo da će on postupiti u skladu s odredbama ovog Naloga i svojom obavezom da se vrati nakon isteka privremenog puštanja na slobodu;

IZ SVIH GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU PRAVILA 73 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM

ODOBRAVA ZAHTEV;

NALAŽE da Miodrag Jokić bude privremeno pušten na slobodu u skladu sa sledećim odredbama i pod sledećim uslovima:

  1. Čim to bude bilo praktično izvodivo, Miodrag Jokić će biti pušten na slobodu i odveden na aerodrom na teritoriji Kraljevine Holandije od strane holandskih vlasti, od kojih se ovim zahteva da ga prevezu do aerodroma, uz sve neophodne administrativne i bezbednosne mere.

  2. Na aerodromu će Miodrag Jokić biti predat na staranje zvaničniku koga odredi Republika Srbija i koji će ga pratiti do njegovog prebivališta u Beogradu.

  3. Uslovi privremenog puštanja na slobodu Miodraga Jokića biće isti kao oni koje je Veće odredilo u svom Nalogu od 20. februara 2002. godine i koje sprovode vlasti Republike Srbije;

  4. Period daljeg privremenog puštanja na slobodu počeće čim to bude praktično izvodivo i završiće se onog datuma koji bude određen nalogom kojim se zakazuje rasprava o kazni ili bilo kojim drugim nalogom koji Veće bude smatralo potrebnim.

TRAŽI od Sekretarijata da ovaj Nalog prosledi vladi Republike Srbije radi obavljanja potrebnih priprema.

Sastavljano na engleskom i francuskom jeziku, s tim što je merodavan tekst na engleskom.

Dana 29. avgusta 2003. godine

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

/potpis na originalu/

 

Alphons Orie, predsedavajući sudija

   
   

[pečat Međunarodnog suda]