PRED PRETRESNIM VEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


NALOG ZA RAZDVAJANJE POSTUPAKA


Tužilaštvo:
gđa Susan Somers

Odbrana:
g. Žarko Nikolić
g. Eugene OžSullivan

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće 27. avgusta 2003. proglasilo Miodraga Jokića krivim na temelju njegovog priznanja krivice za tačke 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Druge izmenjene optužnice od 27. avgusta 2003. (u daljem tekstu: Optužnica) i to:

Tačka 1: ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda;

Tačka 2: okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda;

Tačka 3: napadi na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i pustošenje;

Tačka 4: pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano članovima 3(b), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda;

Tačka 5: protivpravni napadi na civilne objekte i kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda;

Tačka 6: uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, istorijskim spomenicima i umetničkim i naučnim delima, kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu sa pravilom 100 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), optužba i Miodrag Jokić sada mogu da dostave sve relevantne informacije koje bi mogle biti od pomoći Pretresnom veću pri određivanju primerene kazne, i da treba odrediti datum za raspravu o kazni;

IMAJUĆI U VIDU da je protiv Miodraga Jokića i Pavla Strugara podignuta zajednička optužnica prema pravilu 48 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 82 (B) Pravilnika dopušta Pretresnom veću da naloži da osobe protiv kojih je podignuta zajednička optužnica prema pravilu 48, ukoliko je to neophodno, mogu da imaju razdvojena suđenja u interesu pravde;

UZEVŠI U OBZIR da je, pošto je Pretresno veće utvrdilo krivicu, u interesu pravde da se postupak protiv Miodraga Jokića razdvoji od postupka protiv saoptuženog;

U SKLADU SA pravilima 54, 62ter, 82 i 100 Pravilnika;

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) postupak protiv Miodraga Jokića će se razdvojiti od postupka protiv saoptuženog po Drugoj izmenjenoj optužnici;

(2) datum za raspravu o kazni, podnošenje podnesaka pre odmeravanja kazne i izjava svedoka biće određen daljim nalogom;

OVIM NALAŽE sekretaru da dodeli novi broj predmeta za razdvojeni postupak protiv Miodraga Jokića.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Alphons Orie,

 

predsedavajući

   

Dana 17. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
   

[pečat Međunarodnog suda]