PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 24. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


NALOG KOJIM SE PONIŠTAVA RANIJI NALOG
I ZAMENJUJE NOVIM NALOGOM


Tužilaštvo:
gđa Susan Somers

Odbrana:
g. Goran Rodić

PRETRESNO VEĆE I (u daljem tekstu: Pretresno veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Nalog za povratak u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija", izdat 18. septembra (u daljem tekstu: Nalog);

OVIM PONIŠTAVA I POVLAČI navedeni Nalog i umesto njega izdaje priloženi nalog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 24. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

/potpis na originalu/

 

sudija Alphons Orie,

 

predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]