PRED PRETRESNIM VEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 1. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


NALOG KOJIM SE ODGAĐA POČETAK SUĐENJA


Tužilaštvo:
gđa Susan Somers

Odbrana:
g. Goran Rodić
g. Vladimir Petrović

PRETRESNO VEĆE I (u daljem tekstu: Veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je saoptuženi, Vladimir Kovačević, uhapšen 25. septembra 2003;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Kovačević još nije doveden u Hag i da bi možda bilo primereno da mu se sudi zajedno sa optuženim;

NA OSNOVU pravila 54 i 65 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. da se pretpretresna konferencija, zakazana za 8. oktobar 2003, odgodi do datuma koji će biti naknadno utvrđen;

  2. da se početak suđenja, zakazan za 9. oktobar, odgodi do datuma koji će naknadno utvrditi Pretresno veće.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija merodavna.

Dana 1. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

/potpis na originalu/

 

sudija Alphons Orie,

 

predsedavajući

   

[pečat Međunarodnog suda]