PRED PRETRESNIM VEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 1. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


NALOG O DALJEM PRIVREMENOM BORAVKU NA SLOBODI

Tužilaštvo:
gđa Susan Somers

Odbrana:
g. Goran Rodić
g. Vladimir Petrović

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Nalog Pretresnog veća od 24. septembra za povratak u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija, kojim je Pretresno veće naložilo suspenziju privremenog puštanja na slobodu optuženog Pavla Strugara (u daljem tekstu: Nalog);

IMAJUĆI U VIDU da je saoptuženi Vladimir Kovačević uhapšen 25. septembra 2003;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Kovačević još nije doveden u Hag, i da bi možda bilo primereno da se dvojici optuženih sudi zajedno;

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće danas odgodilo početak suđenja do datuma koji će naknadno biti određen;

NA OSNOVU pravila 54 i 65 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE sledeće:

1. da se poništi Nalog od 24. septembra 2003;

2. da optuženi Pavle Strugar privremeno ostane na slobodi, u skladu sa uslovima navedenim u Odluci Pretresnog veća od 18. novembra 2001. o privremenom puštanju na slobodu do početka suđenja;

UPUĆUJE sekretara Suda da preduzme sve neophodne korake u vezi s daljim privremenim boravkom optuženog na slobodi;

MOLI Vladu Srbije i Crne Gore da primi na znanje da nije potrebno da se optuženi 6. oktobra 2003. dovede u Kraljevinu Holandiju.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija merodavna.

Dana 1. oktobra 2003.
U Hagu,
Holandija
/potpis na originalu/
sudija Alphons Orie,
predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]