PRED PRETRESNIM VEĆEM I

Sudija:

sudija Alphons Orie
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquin Martin Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 31. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
VLADIMIRA KOVAČEVIĆA


NALOG ZA OBJAVLJIVANJE AUDIOVIZUELNIH ZAPISA I KOJIM SE DOZVOLJAVA FOTOGRAFISANJE


Tužilaštvo:

gđa Susan Somers

PRETRESNO VEĆE I (dalje u tekstu: Veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je prvo stupanje optuženog Vladimira Kovačevića zakazano za ponedeljak, 3. novembra 2003;

UZEVŠI U OBZIR molbu određenih predstavnika štampe;

u skladu sa pravilom 81(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM NALAŽE da se, do daljnje odluke ovog Pretresnog veća:

  1. fotografisanje od strane imenovanih fotoreportera na početku svih pretresa u ovom predmetu dozvoljava shodno uputstvima šefa Službe bezbednosti Međunarodnog suda; i

  2. audiovizuelni zapisi svih javnih pretresa u ovom predmetu, koje pripremi Sekretarijat Međunarodnog suda, mogu predati medijima.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie,
  predsedavajući
   
Dana 31. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]