PRED PRETRESNIM VEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


NALOG VLADI SRBIJE I CRNE GORE
DA SE POSTARA DA SE G. PAVLE STRUGAR
ODMAH VRATI U HOLANDIJU


Tužilaštvo:
gđa Susan Somers
g. Philip Weiner

Odbrana:
g. Goran Rodić
g. Vladimir Petrović

PRETRESNO VEĆE I (u daljem tekstu: Veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU “Zahtev za odlaganje” suđenja, koji je odbrana podnela 28. novembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim optuženi traži odlaganje suđenja zbog svog oboljenja;

IMAJUĆI U VIDU “Odluku i nalog u vezi sa zahtevom optuženog Pavla Strugara za odgodu postupka” (u daljem tekstu: Odluka) od 1. decembra 2003, u kojoj je Pretresno veće potvrdilo svoj nalog za povratak g. Pavla Strugara (u daljem tekstu: optuženi) i navelo da će odluka o eventualnom odlaganju suđenja biti doneta blagovremeno;

IMAJUĆI U VIDU pismo ambasade Srbije i Crne Gore u Hagu od 2. decembra 2003. u kojem vlada Srbije i Crne Gore traži dalja uputstva u vezi sa sprovođenjem Odluke i uz dužno poštovanje moli Veće da uzme u razmatranje izveštaj konzilijuma lekara Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici od 2. decembra 2003. (u daljem tekstu: izveštaj), koji je priložen uz pismo ambasade;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u tom izveštaju ne kaže da optuženi nije sposoban da putuje ili da će mu povratak u sedište Međunarodnog suda ugroziti život ili ozbiljno pogoršati zdravstveno stanje;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su u sedištu Međunarodnog suda dostupne sve lekarske usluge i da optuženi ima pravo na svu neophodnu medicinsku negu i lečenje u skladu sa pravilima 29-33 Pravilnika o pritvoru osoba koje čekaju na suđenje ili žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom ili su iz nekog drugog razloga pritvorene po ovlašćenju ovog suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR “Nalog o privremenom puštanju na slobodu optuženog Pavla Strugara”, koji je Pretresno veće izdalo 30. novembra 2001, i “Nalog o zakazivanju početka suđenja Pavlu Strugaru”, koji je Pretresno veće izdalo 27. novembra 2003. (u daljem tekstu: nalozi);

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NALAŽE g. Pavlu Strugaru da se do petka 5. decembra 2003. vrati u sedište Međunarodnog suda;

NALAŽE vladi Srbije i Crne Gore da, u skladu sa nalozima Pretresnog veća od 30. novembra 2001. i 27. novembra 2003. i Odlukom od 1. decembra 2003, imenuje službeno lice i tom licu naloži da, ako treba i uz lekarsku pomoć, u petak 5. decembra 2003. sprovede g. Pavla Strugara do aerodroma u Holandiji i da ga na tom aerodromu preda vlastima Holandije radi prebacivanja u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u Hagu; i

UPUĆUJE sekretara Suda da preduzme sve neophodne mere za povratak g. Pavla Strugara u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u petak 5. decembra 2003. i da g. Pavlu Strugaru po povratku obezbedi odgovarajući lekarski pregled;

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

Dana 3. decembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
  /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie,
  pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]