PRED PRETRESNIM VEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivel

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


NALOG O RASPOREDU ZA PRETPRETRESNU KONFERENCIJU I POČETAK SUĐENJA PAVLU STRUGARU I ODLUKA PO ZAHTEVU PAVLA STRUGARA ZA ODGODU POSTUPKA


Tužilaštvo:
gđa Susan Somers

Odbrana:
g. Goran Rodić
g. Vladimir Petrović

PRETRESNO VEĆE I Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO delu "Zahteva za odgodu postupka" koji je odbrana podnela 28. novembra 2003, u kojem se od Pretresnog veća traži da odgodi pretpretresnu konferenciju i početak suđenja do "okončanja boravka u bolnici i neophodnog lečenja",

IMAJUĆI U VIDU Odluku Veća i Nalog u vezi sa zahtevom optuženog za odgodu postupka od 1. decembra 2001, u kojima je Veće utvrdilo da "trenutno ne postoje hitni razlozi za odgodu početka suđenja ili pretpretresne konferencije" i da se "odluka o ostalim pitanjima pokrenutim u Zahtevu koja se odnose na moguću odgodu suđenja ili pretpretresne konferencije sada ne donosi",

IMAJUĆI U VIDU odluku ovog Veća od 9. decembra 2003. da "do daljeg naloga" odgodi pretpretresnu konferenciju i početak suđenja u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU pismo ambasadora Srbije i Crne Gore od 10. decembra 2003, u kojem ambasador najavljuje dolazak g. Strugara na Međunarodni sud u petak, 12. decembra 2003. ili tokom narednog vikenda,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su predstavnici Sekretarijata ovog Međunarodnog suda potvrdili da je optuženi Pavle Strugar stigao u Holandiju i da je sada pod nadzorom holandske policije,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, pošto je optuženi doputovao u Holandiju, razlozi zbog kojih je podnet zahtev odbrane za odgodu postupka, odnosno potreba da se ne prekida njegovo lečenje u Kliničkom centru u Podgorici, Srbija i Crna Gora, više ne važe,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Veću takođe potvrđeno da je sekretar ovog Međunarodnog suda preduzeo mere da se obezbedi lekarski pregled optuženog kada se on vrati u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija,

NA OSNOVU pravila 54, 65ter i 73bis Pravilnika o postupku i dokazima,

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

OVIM ODBIJA zahtev obrane za odgodu početka suđenja i pretpretresne konferencije,

ZAKAZUJE pretpretresnu konferenciju u ovom predmetu za ponedeljak, 15. decembar 2003. u 15:00 časova u sudnici III, u prisustvu optuženog, i

DALJE ZAKAZUJE početak suđenja za utorak, 16. decembar 2003, u 12:00 časova u sudnici II.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija

Dana 15. decembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

/potpis na originalu/

 

sudija Alphons Orie,

 

predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]