PRED PRETRESNIM VEĆEM I

Sudija:

sudijaAlphons Orie, predsedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 9. decembar 2003.

TUŽILAC
protiv
PAVLA STRUGARA


DALJNJI NALOG KOJIM SE ODLAŽE PRETPRETRESNA
KONFERENCIJA I POČETAK SUĐENJA
PAVLU STRUGARU

Optužba:
gđa Susan Somers
g. Philip Weiner

Odbrana:
g. Goran Rodić
g. Vladimir Petrović

PRETRESNO VEĆE I Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtevu tužioca za odvojeno suđenje i Nalog o zakazivanju pretpretresne konferencije i početka suđenja Pavlu Strugaru", od 26. novembra 2003, kojim je Pretresno veće zakazalo pretpretresnu konferenciju u predmetu protiv Pavla Strugara za 8. decembar 2003, početak suđenja za 9. decembar 2003, i naložilo povratak Pavla Strugara u Hag do 2. decembra 2003,

IMAJUĆI U VIDU "Odluku i Nalog u vezi sa zahtevom optuženog Pavla Strugara za odgodu postupka", od 2. decembra 2003, kojim je Pretresno veće potvrdilo svoj nalog od 26. novembra 2003. i odlučilo da se zakašnjenje do 24 sata neće smatrati kršenjem odluke o privremenom puštanju na slobodu Pavla Strugara i gorenavedene odluke od 26. novembra 2003,

IMAJUĆI U VIDU nalog od 3. decembra 2003. pod naslovom "Nalog Vladi Srbije i Crne Gore da se postara da se g. Pavle Strugar odmah vrati u Holandiju", kojim je Pretresno veće, inter alia, naložilo Pavlu Strugaru da se vrati u sedište Međunarodnog suda do 5. decembra 2003,

IMAJUĆI U VIDU moj nalog od 5. decembra 2003, kojim sam naložio da se raspored pretpretresne konferencije i početka suđenja u ovom predmetu prebace na 9. i 10. decembar 2003, zato što je Pavle Strugar trebalo da stigne u sedište Međunarodnog suda jedan dan kasnije nego što je prvobitno određeno,

IMAJUĆI U VIDU zahtev odbrane za potvrdu radi ulaganja žalbe na, inter alia, "Nalog Vladi Srbije i Crne Gore da se postara da se g. Pavle Strugar odmah vrati u Holandiju", podnesen 4. decembra 2003. (dalje u tekstu: Zahtev odbrane za potvrdu),

IMAJUĆI U VIDU Odluku Veća od 5. decembra 2003, kojom se odbacuje Zahtev odbrane za potvrdu radi ulaganja žalbe optuženog, sa zaključkom da on prema Pravilniku o postupku i dokazima nema suspenzivno dejstvo, i nalaže optuženom da postupi po Nalogu od 3. decembra 2003, u kojem se od njega traži da se do 5. decembra 2003. vrati u Holandiju,

IMAJUĆI U VIDU pismo od 8. decembra 2003. koje sam od Ambasade Srbije i Crne Gore u Hagu dobio u svojstvu sudije Međunarodnog suda, u kojem se kaže da "je do 5. decembra 2003. postalo jasno da gospodin Strugar ne želi da se vrati u Holandiju", te da su vlasti Srbije i Crne Gore stoga preduzele korake za prinudno izvršenje naloga Veća od 3. decembra 2003. i pokrenule "postupak za dovođenje gospodina Strugara" pred "Okružni sud u Beogradu u skladu sa Zakonom Srbije i Crne Gore o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom", i da se "procenjeno trajanje ovog postupka meri danima a ne nedeljama",

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi Pavle Strugar još nije stigao u Holandiju,

NA OSNOVU člana 54 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM

NALAŽE da se pretpretresna konferencija i početak suđenja Pavlu Strugaru odlažu do daljnjega, i

PONIŠTAVA deo naloga od 5. decembra 2003. kojim se zakazuje pretpretresna konferencija u ovom predmetu za 9. decembar 2003, a početak suđenja za 10. decembar 2003,

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna verzija na engleskom.

Dana 9. decembra 2003,  
U Hagu,  
Holandija  
  /potpisano na originalu/
  sudija Alphons Orie
  predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]