PRED ŽALBENIM VIJEĆEM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. marta 2001.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA TADIĆA


ODLUKA PREDSJEDNIKA KOJOM SE IMENUJE SUDIJA
U ŽALBENO VIJEĆE

Odbrana žalioca:

g. Vladimir Domazet za Milana Vujina

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa

Ostale strane:

g. Anthony Abell

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU odluku o imenovanju sudije Mohameda El Habiba Fassija Fihrija koju je donio generalni sekretar Ujedinjenih nacija shodno članu 13(3) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut),

S OBZIROM da je sudija Mohamed Bennouna napustio službu 28. februara 2001.,

NA OSNOVU člana 14(C) Statuta i pravila 27 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

IZ TIH RAZLOGA,

IMENUJEM sudiju Mohameda El Habiba Fassija Fihrija u Žalbeno vijeće, kao zamjenu sudiji Mohamedu Bennouni,

POTVRĐUJEM da će Žalbeno vijeće za postupak koji se vodi u predmetu IT-94-1-AR-77, biti u sljedećem sastavu:

  • sudija Claude Jorda
  • sudija Patricia Wald
  • sudija Fausto Pocar
  • sudija Liu Daqun
  • sudija Mohamed El Habib Fassi Fihri

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu se francuski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Claude Jorda
Predsjednik Međunarodnog suda

Dana 30. marta 2001.
U Hagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]