PRED ŽALBENIM VIJEĆEM MEĐUNARODNOG SUDA

U sastavu:

sudija Claude Jorda, predsjedavajući
sudija Patricia Wald
sudija Fausto Pocar
sudija Liu Daqun
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. marta 2001.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA TADIĆA


ODLUKA PO MOLBI MILANA VUJINA
ZA PRODUŽENJE ROKA

Odbrana žalioca:

g. Vladimir Domazet za Milana Vujina

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa

Ostale strane:

g. Anthony Abell

OVO ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU molbu Milana Vujina za produženje roka podnesenu na engleskom jeziku 23. marta 2001. (dalje u tekstu: molba),

IMAJUĆI U VIDU odluku Žalbenog vijeća od 27. februara 2001. kojom se potvrđuje presuda o navodima za nepoštivanje suda protiv Milana Vujina i on osuđuje na plaćanje globe u iznosu od 15.000 NLG,

S OBZIROM DA je Milan Vujin u svojoj molbi zatražio od Žalbenog vijeća da se rok za plaćanje globe produži za 8 dana,

BUDUĆI DA je Milan Vujin svojim pismom od 29. marta 2001. obavijestio Sekretarijat da je platio dotičnu globu,

IZ TIH RAZLOGA,

ZAKLJUČUJE DA je time rješavanje po molbi postalo bespredmetno.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se francuski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Claude Jorda
Predsjednik Međunarodnog suda

Dana 30. marta 2001.
Hag (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]