PRED TROČLANIM ŽALBENIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Mehmet Güney, predsjedavajući
sudija Asoka de Zoysa Gunawardana
sudija Theodor Meron

Sekretar:g. Hans Holthuis

Odluka od:20. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

RADOSLAVA BRĐANINA

i

MOMIRA TALIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE ZA ULAGANJE ŽALBE NA ODLUKU O IZUZEĆU SUDIJE KOJU JE DONIO SUDIJA SCHOMBURG DANA 3. MAJA 2002.

 

Tužilaštvo: Odbrana molioca Talića
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley
g. Slobodan Zečević
gđa Natacha Fauveau Ivanović
   
Odbrana optuženog Brđanina:  

g. John Ackerman
g. Milan Trbojević

 

TROČLANO ŽALBENO VIJEĆE (u daljem tekstu: Tročlano vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev za odobrenje za ulaganje žalbe na odluku o izuzeću sudije koju je donio sudija Schomburg dana 3.maja 2002" (u daljem tekstu: zahtjev) koji je u skladu sa pravilom 73 (D)(i) i (ii) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) dana 10. maja 2002. podnio advokat optuženog Momira Talića (u daljem tekstu: molilac),

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zajedničkom zahtjevu za izuzećem pretresnog vijeća pred kojim se vodi postupak protiv Brđanina i Talića" (u daljem tekstu: pobijana odluka) koju je 3. maja 2002. donio predsjedavajući Pretresnog vijeća II, sudija Wolfgang Schomburg, i kojom se odbacuje zajednički zahtjev odbrane za izuzećem pretresnog vijeća i posebno predsjedavajućeg vijeća, sudije Agiusa,

IMAJUĆI U VIDU da tužilac nije predao odgovor na zahtjev kao što to nalaže Uputstvo za podnošenje pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom (IT/155 Rev. 1),

IMAJUĆI U VIDU da se prema pravilu 73 (D) "na odluke o svim drugim podnescima interlokutorna žalba može (...) uložiti samo uz dozvolu tročlanog žalbenog vijeća, koje takvu dozvolu može dati (i) ako bi pobijana odluka strani koja traži dozvolu prouzročila štetu koja se ne bi mogla ukloniti konačnim presuđenjem, pa ni žalbenim postupkom nakon PRESUDA; ili (ii)ako je pitanje u predloženoj žalbi od opšteg značaja za postupke pred Međunarodnim sudom ili za međunarodno pravo uopšte",[1]

IMAJUĆI U VIDU da molilac navodi kako bi sudija Agius trebao biti izuzet iz ovog postupka jer je znao za postojanje, mada ne i za tačan sadržaj, dokumenta pod nazivom "Spisak potencijalno prihvaćenih činjenica" (u daljem tekstu: spisak), koji je osoblje pri Pretresnom vijeću sastavilo i dostavilo stranama radi pripreme za predopštinski sastanak, kojim je predsjedavao viši pravni savjetnik,[2]

IMAJUĆI U VIDU da molilac također navodi da je činjenica da je sudija Agius znao da spisak postoji stvorila dojam pristrasnosti čime je moliocu nanijeta šteta koja se ne bi mogla ukloniti konačnim presuđenjem, pa ni žalbenim postupkom nakon PRESUDA, i da je pitanje u pobijanoj odluci od opšteg značaja za postupke pred Međunarodnim sudom,[3]

PODSJEĆAJUĆI da je 28. februara, prije nego što će spisak biti podijeljen, viši pravni savjetnik uputio pismo stranama gdje, u relevantnom dijelu, stoji da će se "analize i naknadne preporuke pretresnog vijeća izvoditi tako da se izbjegne donošenje i iznošenje unaprijed određenih stavova o dokaznim materijalima i (...) tako da se pri tom ne ugrozi pravo Pretresnog vijeća (...) da donosi formalane odluke o pitanjima kao što su činjenice o kojima je presuđeno..."[4] S tim u vezi, Tročlano vijeće konstatuje da pismo potvrđuje da je spisak sačinjen kako bi se olakšalo vođenje diskusije o činjenicama na predopštinskom sastanku i da, dakle, ne ukazuje na to da su bilo sudija Agius bilo Pretresno vijeće unaprijed izveli zaključke o činjeničnom stanju,

SMATRAJUĆI DA molilac nije adekvatno pokazao na koji način bi mu osporena odluka mogla nanijeti nenadoknadivu štetu prilikom izvođenja dokaza, te da molilac nije adekvatno pokazao na koji se to način pobijana odluka bavi pitanjima od opšteg značaja za postupke pred Međunarodnim sudom ili za međunarodno pravo uopšte, kako zahtijeva pravilo 73 (D)(i) odnosno (ii) Pravilnika,

SMATRAJUĆI DA molilac nije dokazao da je sudija Schomburg pogriješio pri donošenju osporene odluke i da je stoga zahtjev obijesno podnesen u smislu pravila 46 (C) Pravilnika,

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA,

ODBACUJE zahtjev, i

NALAŽE Sekretaru da ne plati naknadu za taj podnesak i s njim skopčane troškove.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je mjerodavan engleski tekst.

/potpis/
Mehmet Güney
predsjedavajući sudija

Dana 20. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Pravilo 73 Pravilnika izmjenjeno je 1. maja 2002. a stupilo je na snagu 8. maja 2002. Pošto je osporena odluka donesena 3. maja 2002., prije nego što će izmjenjeno pravilo stupiti na snagu, u ovom slučaju se primjenjuje prethodna verzija pravila 73 (IT/32 Rev. 22/Corr.1).

[2] Pretresno vijeće i strane su se dogovorili da će tužilac predočavati dokazni materijal po opštinama, čemu će prethoditi "predopštinski" sastanak. Vidi Osporenu odluku, par.3.

[3] Zahtjev, strana 7.

[4] Osporena odluka, Dodatak I, strana 2 i par. 4.