PRED ŽALBENIM VIJEĆEM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Jorda, predsjedavajući
sudija Shahabudeen
sudija Güney
sudija Gunawardana
sudija Meron

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:28. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

RADOSLAVA BRĐANINA

i

MOMIRA TALIĆA

 


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA

 

 

Tužilaštvo:
Advokati Jonathana Randala

gđa Joanna Kornerg.
g. Andrew Cayley

Geoffrey Robertson i g. Steven Powles
   
Odbrana:  

g. John Ackerman i g. Milan Trbojević za Radoslava Brđanina
g. Slobodan Zečević i gđa Natacha Fauveau-Ivanović za Momira Talića

 

 

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu za poništenje povjerljivog naloga za pristupanje svjedoka" donesenu na engleskom jeziku 7. juna 2002 (dalje u tekstu: osporena odluka),

IMAJUĆI U VIDU “Odluku kojom se potvrđuje svrsishodnost žalbe na Odluku po zahtjevu za poništenje povjerljivog naloga za pristupanje svjedoka koju je donijelo Pretresno vijeće II, “ donesenu na engleskom jeziku 19. juna 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Molbu za produženje roka za ulaganje žalbe na Odluku po zahtjevu za poništenje povjerljivog naloga za pristupanje svjedoka” i “Molbu za odobrenje da se uloži žalba na Odluku po zahtjevu za poništenje povjerljivog naloga za pristupanje svjedoka podnesenu u ime Jonathana Randala”, koje su podnijeli advokati Jonathana Randala (dalje u tekstu žalilac) na engleskom jeziku dana 24. odnosno 26. juna 2002., putem kojih žalilac ulaže žalbu na osporenu odluku i traži da se rok za dostavljanje žalbenog podneska produži do 4. jula 2002,

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvo usmeno saopštilo da se neće protiviti molbi Jonathana Randala za produženje roka,

IMAJUĆI U VIDU pravilo 73 C) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 127 Pravilnika,

IMAJUĆI U VIDU doseg pitanja iz osporene odluke koja žalilac ima namjeru razmotriti,

IMAJUĆI U VIDU da žalilac traži da se rok produži za samo deset (10) dana,

BUDUĆI DA prema pravilu 127 B) Pravilnika, Žalbeno vijeće može produžiti svaki rok bilo predviđen Pravilnikom bilo određen na osnovu Pravilnika, kada su u zahtjevu izneseni uvjerljivi razlozi,

BUDUĆI DA su navedeni razlozi dovoljno uvjerljivi u smislu pravila 127 B) Pravilnika s obzirom na posebne okolnosti u navedenom predmetu,

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA,

NALAŽE da žalilac preda žalbeni podnesak najkasnije 14. jula .

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je mjerodavan francuski tekst.

 

/potpis/
Claude Jorda,
predsjednik Međunarodnog suda

Dana 28. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]