PRED TROčLANIM ŽALBENIM VIJEćEM

U sastavu:

sudija Lal Chand Vohrah, predsjedavajući
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Rafael Nieto-Navia
Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 20. marta 2001.

 

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA
MOMIRA TALIĆANALOG PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA IZMJENU ROKA ZA PODNOŠENJE MOLBE ZA DOZVOLU ZA ULAGANJE ŽALBE

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića

OVO TROČLANO ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja Međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Tročlano vijeće i Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu Tužilaštva za izmjenu roka za podnošenje molbe za dozvolu za ulaganje žalbe koji je Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) podnijela 20. septembra 2000. (dalje u tekstu: zahtjev za produženje roka), kojim traži da se izda nalog u skladu sa pravilom 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) da se izmijeni rok od sedam dana za podnošenje molbe za ulaganje žalbe shodno pravilu 73 Pravilnika na Nalog predsjednika Jorde po zahtjevima Momira Talića i Radoslava Brđanina za pristup povjerljivim informacijama u predmetima Tužilac protiv Tadića i Tužilac protiv Kovačevića od 11. septembra 2000., ali zaveden 13. septembra 2000.;

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika Jorde kojim se imenuju sudije u Tročlano žalbeno vijeće od 26. februara 2001.;

UZIMAJUJĆI U OBZIR Obavijest o odustajanju od zahtjeva Tužilaštva za izmjenu roka za podnošenje molbe za dozvolu za ulaganje žalbe koju je Tužilaštvo dostavilo 12. marta 2001., a kojom Tužilaštvo obavještava Tročlano vijeće da, u svjetlu razjašnjenja predsjednika Jorde u njegovom Nalogu po zahtjevu tužioca kojim se traži preispitivanje naloga predsjednika Suda od 11. septembra 2000., od 11. januara 2001., koji govori o tome u kojoj mjeri i na koji način će Radoslav Brđanin i Momir Talić imati pristup povjerljivom materijalu u predmetima Tužilac protiv Tadića i Tužilac protiv Kovačevića, odustaje od zahtjeva za produženje roka;

OVIME ODBACUJE zahtjev za produženje roka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Lal Chand Vohrah, sudija
Predsjedavajući sudija

Dana 20. marta 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]