PRED PRETRESNIM VIJEĆEM


Sudija: sudija David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. aprila 2001.

 

TUŽILAC
protiv
MOMIRA TALIĆA
RADOSLAVA BRĐANINA

NALOG O RASPOREDU

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicolas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Anne Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića


Ja, sudija David Hunt, pretpretresni sudija u ovom predmetu;

RAZMOTRIVŠI:

1. Argumente optužbe u pogledu povjerljivog materijala koji se odnosi na predmete "Tadić i Kovačević", podnesene 26. januara 2001. (dalje u tekstu: Zahtjev za pravni lijek); i

2. Zahtjev optužbe za utvrđivanje datuma suđenja, podnesen 23. marta 2001. (dalje u tekstu: Zahtjev za utvrđivanje datuma suđenja);

IMAJUĆI U VIDU Odgovor na zahtjev optužbe za utvrđivanje datuma suđenja, podnesen 2. aprila 2001. od strane optuženog Brđanina (dalje u tekstu: Brđanin);

UZEVŠI U OBZIR da niti Brđanin niti optuženi Talić (dalje u tekstu: Talić) nisu odgovorili na Zahtjev za pravni lijek i da Talić još uvijek nije odgovorio na Zahtjev za utvrđivanje datuma suđenja;

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevu Tužilaštva od 2. aprila 2001. u kojoj je Vijeće zaključilo da je optužba ispunila svoje obaveze objelodanjivanja povjerljivog transkripta sa suđenja u predmetu Tužilac protiv Tadića u pogledu svjedoka pod brojem 7.47 u ovom predmetu;

UZEVŠI U OBZIR da taj zaključak na odgovarajući način rješava zahtjev iz stava 18(1) Zahtjeva za pravni lijek;

UZEVŠI NADALJE U OBZIR da nije primjereno da Vijeće odgovara na zahtjev iz stava 18(2) Zahtjeva za pravni lijek;

UZEVŠI, MEĐUTIM, U OBZIR da i dalje nije odgovoreno na sljedeće zahtjeve iz stava 18 Zahtjeva za pravni lijek:

(3)...povjerljivi transkripti svjedočenja svjedoka optužbe sa suđenja u predmetu Tadić ne smiju se objelodanjivati odbrani i optuženima u ovom predmetu, sve dok se ne predoče odgovarajući razlozi za to da je identitet svjedoka od suštinske važnosti za odbranu.

(4)...Sekretarijatu treba naložiti da pripremi redigovane verzije povjerljivih transkripata svjedočenja svjedoka odbrane sa suđenja i povjerljive dokazne predmete[u predmetu Tadić], redigujući one dijelove koji otkrivaju identitet svakog eventualnog svjedoka koji je svjedočio u tajnosti, i da te redigovane verzije zatim uruči odbrani. Povjerljivi transkripti svjedočenja svjedoka odbrane sa suđenja i povjerljivi dokazni predmeti odbrane u predmetu Tadić ne smiju se objelodanjivati odbrani i optuženima u ovom predmetu, dok se ne predoče odgovarajući razlozi za to da je identitet svjedoka od suštinske važnosti za odbranu.

(5)... povjerljivi dokazni predmeti optužbe u predmetu Tadić koji bi mogli otkriti identitet svjedoka koji su svjedočili u tajnosti ne smiju se otkrivati odbrani i optuženima u ovom predmetu, dok se ne predoče odgovarajući razlozi za to da je identitet svjedoka od suštinske važnosti za odbranu.

U SKLADU SA pravilom 54 i pravilom 65ter Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽEM da najkasnije do 17. aprila 2001.:

1. Brđanin i Talić podnesu odgovore na Zahtjev za pravni lijek, a posebno na zahtjeve optužbe u stavovima 18(3)-18(5) istog; i

2. Talić podnese odgovor na Zahtjev za utvrđivanje datuma suđenja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Pretpretresni sudija

Dana 3. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]