PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA

 

NALOG O RASPOREDU

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicolas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića


Ja, David Hunt, pretpretresni sudija u ovom postupku pred Pretresnim vijećem II Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju:

OVIM NALAŽEM da se statusna konferencija za optužene održi u

petak, 18. maja 2001., ne prije 10:30 sati, u sudnici II.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija

Dana 5. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska