PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II


Sudija: David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
Momira TALIĆA
Radoslava BRĐANINA

 

NALOG

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicholas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića


Ja
, sudija David Hunt, pretpretresni sudija u ovom predmetu;

RJEŠAVAJUĆI PO Memorandumu na odgovor odbrane generala Talića od 2. aprila 2001., zavedenom 4. aprila 2001., (dalje u tekstu: Talićev zahtjev) u kojem optuženi Talić traži:

1. da Pretresno vijeće ovlasti Sekretarijat da odbrani dostavi primjerak dokumenata vezanih za svjedoka 7.47 koji su bili priloženi uz optužnicu i dati na uvid sudiji koji je tu optužnicu potvrdio;

IMAJUĆI U VIDU Nalog o rasporedu Pretresnog vijeća od 12. aprila 2001. kojem se optužbi nalaže da na Talićev zahtjev odgovori do 26. aprila 2001.;

IMAJUĆI TAKOĐE U VIDU Odgovor optužbe shodno nalogu Pretresnog vijeća od 12. aprila 2001., koji je zaveden 24. aprila 2001.;

S OBZIROM NA TO da se optužba ne protivi tome da Pretresno vijeće udovolji Talićevom zahtjevu;

SHODNO pravilu 54 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽEM sekretaru da što je prije moguće:

1. dostavi Talićevim braniocima, na povjerljivom osnovu, fotokopiju dokumenata koji se odnose na svjedoka 7.47, a koji su bili priloženi izmijenjenoj optužnici kad je predana sudiji na potvrdu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Pretpretresni sudija

Dana 26. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]