PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

U sastavu:

sudija David Hunt, predsjedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Liu Daqun

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA

NALOG O RASPOREDU

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicolas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića


Ja, sudija David Hunt, pretpretresni sudija u ovom postupku;

RJEŠAVAJUĆI PO Molbi tužilaštva sekretaru Suda za imenovanje predsjedavajućeg službenika u skladu s pravilom 92bis, podnešenoj 23. marta 2001.;

UZEVŠI U OBZIR da je sekretar Suda pokrenuo kod pretpretresnog sudije pitanje oblika u kojem bi trebale biti izjave uzete prema odredbama tog pravila;

OVIM NALAŽEM:

da se, u te svrhe, u petak 11. maja 2001. u 10:30 održi usmena rasprava.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

 

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Pretpretresni sudija

Dana 27. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]