PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

Predsjednik:sudija Claude Jorda

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:28. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

RADOSLAVA BRĐANINA

i

MOMIRA TALIĆA

 


NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE IMENUJU SUDIJE U TROČLANO ŽALBENO VIJEĆE

 

 

Tužilaštvo: Advokati Jonathana Randala
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley
g. Geoffrey Robertson i g. Steven Powles
   
Odbrana:  

g. John Ackerman i g. Milan Trbojević za Radoslava Brđanina
g. Slobodan Zečević i gđa Natacha Fauveau-Ivanović za Momira Talića

 

 

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU odluku kojom se potvrđuje svrsishodnost žalbe na "Odluku po zahtjevu za poništenje povjerljivog naloga za pristupanje svjedoka" koju je donijelo Pretresno vijeće II (u daljem tekstu: odluka) donesenu na engleskom 19. juna 2002.,

IMAJUĆI U VIDU zahtjev za ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća vezanu za "Odluku po zahtjevu za poništenje povjerljivog naloga za pristupanje svjedoka" (dalje u tekstu: zahtjev), podnesen na engleskom jeziku 26. juna 2002.,

IMAJUĆI U VIDU clan 14 3) Statuta Međunarodnog suda, kao i pravila 27 i 73 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA,

NALAŽEMO da u sastav tročlanog žalbenog vijeća koje će razmotriti zahtjev budu imenovani, uz poštivanje odredbi pravila 22 B) Pravilnika, sljedeće sudije:

  • sudija Jorda
  • sudija Shahabuddeen
  • sudija Güney
  • sudija Gunawardana
  • sudija Meron

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je mjerodavan francuski tekst.

/potpis/
Claude Jorda,
predsjednik Međunarodnog suda

Dana 28. juna 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]