PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 21. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
MITRA VASILJEVIĆA


ODLUKA PO MOLBI ZA PRIHVATANJE DODATNIH DOKAZA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Vladimir Domazet
g. Gerardus Godefridus Johannes Knoops

OVO ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza", podnijet 24. juna 2003., i "Addendum Zahtjevu odbrane za izvođenje dodatnih dokaza", podnijet 11. jula 2003. (zajedno dalje u tekstu: Zahtjev odbrane), u kojima se traži produženje roka i podnosi pet dokumenata iz opštine Višegrad, video kaseta i transkript izjave koju je odbrani dao Stojan Kosorić kao dodatni dokazi radi uvrštavanja u spis prema pravilu 115 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor na zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza", koji je Tužilaštvo podnijelo 17. jula 2003., u kojem tvrdi da nijedan dokaz podnijet u zahtjevu odbrane nije prihvatljiv prema pravilu 115 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor odbrane na podnesak Tužilaštva od 17. jula 2003.", podnijet 22. jula 2003.;

IMAJUĆI U VIDU da Zahtjev odbrane nije podnijet u roku od 75 dana kako propisuje pravilo 115(A) Pravilnika;[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da nisu iznijeti valjani razlozi da se odobri produženje roka, što je već dovoljan razlog da se zahtjev odbrane odbije, ali da u svakom slučaju, zahtjev treba odbiti iz sljedećih razloga;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, kako bi se u žalbenom postupku u spis uvrstili dodatni dokazi, strana koja takve dokaze podnosi prvenstveno mora dokazati "da dodatni dokazi nisu bili dostupni u vrijeme suđenja" ni u jednom obliku[2] i da se nisu mogli pronaći usprkos savjesnom obavljanju dužnosti,[3] što znači da strana koja traži da se ti dokazi uvrste u spis mora, između ostalog, dokazati korišćenje "svih mehanizama zaštite i prinude dostupnih prema Statutu i Pravilniku Međunarodnog suda da se pred pretresno vijeće iznesu dokazi u korist optuženog";[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da dodatne dokaze ne treba razmatrati van konteksta nego u kontekstu dokaza izvedenih na suđenju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su dokumenti (D-51, D-52, D-53, D-54, D-55), predočeni kao dodatni dokumenti radi uvrštavanja u spis, bili dostupni u opštini Višegrad prije početka suđenja i da je branilac Mitra Vasiljevića znao za Stojana Kosorića, za čiju izjavu odbrana traži da se uvrsti u spis (D-56, D-57);

UZIMAJUĆI U OBZIR da odbrana nije obrazložila zašto te dokaze nije mogla pribaviti tokom suđenja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da tokom suđenja branilac nije ukazao Pretresnom vijeću na postojanje bilo kakvih poteškoća u nabavljanju dokaza, uključujući poteškoće uslijed zastrašivanja ili nemogućnosti da se lociraju svjedoci;[5]

ZAKLJUČUJUĆI da su dotični dodatni dokazi bili dostupni odbrani za vrijeme suđenja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u slučajevima kada je dokazni materijal dostupan ili je mogao biti pronađen savjesnim obavljanjem dužnosti, da bi se taj dokazni materijal mogao uvrstiti u žalbeni spis, od strane koja podnosi zahtjev traži se da dokaže da bi izuzimanje dodatnih dokaza imalo za posljedicu neostvarenje pravde utoliko što bi ti dokazi, da su predočeni na suđenju, utjecali na presudu;[6]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se dodatni dokazi podnijeti radi uvrštavanja u spis odnose samo na svjedočenje svjedoka VG-14 da je Vasiljević na dan incidenta na rijeci Drini pokazao na obližnju kuću i rekao vođi srpske paravojne grupe Milanu Lukiću s kojim je bio da ta kuća pripada jednoj muslimanskoj porodici;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno vijeće oslonilo na gornje svjedočenje kao jedan od faktora kada je zaključilo da je Vasiljević bio doušnik Lukićevoj grupi;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da čak i u slučaju da se pomoću predloženih dodatnih dokaza može utvrditi da je dotična kuća pripadala nekom Srbinu a ne Muslimanu, to ne bi dokazalo da Vasiljević zapravo nije rekao to što je svjedok VG-14 posvjedočio;

ZAKLJUČUJUĆI da, u datim okolnostima, predloženi dodatni dokazi ne bi utjecali na presudu Pretresnog vijeća i stoga njihovo neuvrštavanje neće dovesti do neostvarenja pravde;

IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA

ZAKLJUČUJE da su predloženi dokazni predmeti neprihvatljivi, i

ODBIJA Zahtjev odbrane.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
  sudija Theodor Meron,
  predsjedavajući
Dana 21. oktobar 2003.  
U Haagu,  
Nizozemska.  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Pravilo 115 uz izmjene od 12. jula 2002. Odbrana tvrdi da treba primijeniti raniju verziju pravila 115, koja je dozvoljavala podnošenje zahtjeva za prihvatanje dodatnih dokaza sve do 15 dana prije žalbenog pretresa. Ta izmjena je stupila na snagu 19. jula 2002., prije nego što je Vasiljeviću izrečena prvostepena presuda i prije nego što je započeo žalbeni postupak u ovom predmetu. Ovaj žalbeni postupak se stoga rukovodi sadašnjom verzijom pravila 115.

[2] Tužilac protiv Tadića, Predmet br.: IT-94-1-A, "Odluka po zahtjevu žalioca za produženje roka i prihvatanje dodatnih dokaza", 15. oktobar 1998., (dalje u tekstu: Odluka prema pravilu 115 u predmetu Tadić), par. 34. Tužilac protiv Kupreškića i drugih, Predmet br.: IT-95-16-A, "Odluka po zahtjevima žalilaca Vlatka Kupreškića, Drage Josipovića, Zorana Kupreškića i Mirjana Kupreškića da se prihvate dodatni dokazi", 26. februara 2001., par. 14; Tužilac protiv Krstića, Predmet br.: IT-98-33-A, "Odluka po molbi da se izdaju subpoene", 1. juli 2003., (dalje u tekstu: Odluka o subpoenama u predmetu Krstić), par. 4.

[3] Odluka prema pravilu 115 u predmetu Tadić, par. 36-45.

[4] Tužilac protiv Kupreškića i drugih, Predmet br.: IT-95-16-A, Drugostepena presuda, 23. oktobar 2001. (Drugostepena presuda u predmetu Kupreškić), par. 50; Tužilac protiv Krstića, Predmet br.: IT-98-33-A, "Odluka po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku", 5. august 2003., par. 3 (dalje u tekstu: Odluka prema pravilu 115 u predmetu Krstić).

[5] Vidi Odluku o subpoenama u predmetu Krstić, par. 5; Odluka u žalbenom postupku u predmetu Kupreškić, par. 50.

[6] Odluka o subpoenama u predmetu Krstić, par. 16; Odluka prema pravilu 115 u predmetu Krstić, str. 3; Tužilac protiv Delića, Predmet br.: IT-96-21-R-R119, Odluka po prijedlogu za reviziju, 25. april 2002., par. 15.