PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: g. Mohamed Shahaduddeen, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MITRA VASILJEVIĆA


NALOG DA SE PODNESU REDIGOVANE JAVNE VERZIJE


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Vladimir Domazet
g. Geert-Jan Knoops

JA, MOHAMED SHAHABUDDEEN, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i predžalbeni sudija u ovom postupku,

IMAJUĆI U VIDU “Poverljiv podnesak Tužilaštva kao respondenta” (dalje u tekstu: Odgovor) zaveden 18. avgusta 2003.; “Povjerljiv podnesak odbrane kao respondenta na podnesak Tužilaštva kao respondenta od 18. avgusta 2003.” (dalje u tekstu: Replika), zaveden 2. septembra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, izuzev u slučaju osjetljivog materijala, navedene dokumente treba objelodaniti u javnosti;

IMAJUĆI U VIDU “Nalog o rasporedu” od 22. oktobra 2003., kojim je žalbeni pretres u ovom predmetu zakazan za 18. novembar 2003;

NA OSNOVU pravila 65ter i 107 Pravilnika;

OVIM NALAŽEM stranama da do ponedjeljka, 17. novembra 2003., podnesu redigovane javne verzije sljedećih dokumenata:

  1. Odgovora

  2. Replike

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što se tekst na engleskom smatra mjerodavnim.

Dana 6. novembra 2003.

/potpis na originalu/

U Hagu,

Mohamed Shahabuddeen,

Nizozemska

predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]