MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
MITRA VASILJEVIĆA

 


OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlašćenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda, optužuje:

MITRA VASILJEVIĆA

za ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI i KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kako slijedi:


OSNOVNI PODACI

1. Opština Višegrad, koja se nalazi u jugoistočnoj Bosni i Hercegovini, čini dio istočne granice sa Srbijom. Grad Višegrad leži na istočnoj strani rijeke Drine, otprilike 120 kilometara istočno od Sarajeva i 15 kilometara zapadno od srpske granice. Prema popisu stanovništva iz 1991, opština Višegrad imala je 21.199 stanovnika, od čega 62,8 % Muslimana, 32,8% Srba i 4,4% “ostalih”. U gradu Višegradu živjelo je oko 9.000 ljudi.

2. Grad Višegrad bio je strateški značajan iz više razloga. Grad je bio ključni saobraćajni čvor jer se nalazio na glavnoj cesti koja povezuje Beograd sa Sarajevom i na glavnoj cesti koja povezuje Titovo Užice u Srbiji sa Goraždem, Sarajevom i jadranskom obalom. U Titovom Užicu, koje se nalazi otprilike 70 kilometara istočno, bio je štab Užičkog korpusa Jugoslovenske narodne armije (JNA). JNA je takođe imala bazu u kasarni Uzamnica u Višegradu. U Višegradu se takođe nalazi značajna brana hidroelektrane.

3. Dana 6. aprila 1992, srpske vojne jedinice počele su da granatiraju Višegrad i nekoliko obližnjih sela naseljenih bosanskim Muslimanima. Mnogi bosanski Muslimani su pobjegli od granatiranja. Iz odmazde, mala grupa bosanskih Muslimana je uzela nekoliko Srba mještana kao taoce, preuzela kontrolu nad obližnjom branom hidroelektrane, i prijetila da će je dići u vazduh. Ova kriza je privukla znatnu pažnju sredstava javnog informisanja i lideri svih strana pristupili su pregovorima. Plašeći se najgoreg, mnogi stanovnici, pripadnici svih etničkih grupa, pobjegli su iz sela duž rijeke, strahujući za svoje živote. Konačno su, 12. aprila 1992. specijalci JNA zauzeli branu i okončali opsadu.

4. U ponedjeljak, 13. aprila 1992, Užički korpus JNA prešao je granicu iz Titovog Užica u Srbiji i napao Višegrad. Bilo je borbi manjeg obima, i džepova otpora bosanskih Muslimana, ali nije bilo puno ljudskih žrtava. Tenkovi i teška artiljerija JNA bili su strateški raspoređeni oko grada. JNA je prikupljala i zatvarala muškarce i žene, ispitivala ih i neke od njih tukla. Obezbijedivši grad, oficiri JNA i vođe bosanskih Muslimana poveli su zajedničku kampanju u sredstvima javnog informisanja kako bi podstakli ljude da se vrate svojim kućama. Plašeći se da će ostati bez posla i svojih domova, mnogi bosanski Muslimani su se vratili krajem aprila.

5. Situacija u Višegradu je bila relativno mirna dok se Užički korpus JNA nije povukao 19. maja 1992. Nakon odlaska JNA, lokalni Srbi su osnovali “Srpsku opštinu Višegrad” i preuzeli sve opštinske organe vlasti. Nakon toga su paravojne jedinice, lokalna policija i lokalni Srbi započeli brutalni pohod etničkog čišćenja smišljen da se područje očisti od svih stanovnika koji nisu bili Srbi.

6. Srpske oružane snage napale su i uništile više sela naseljenih bosanskim Muslimanima. Stotine civila u gradu Višegradu ubijeni su u nasumičnoj pucnjavi. Svakog dana su muškarci, žene i djeca ubijani na čuvenom mostu na Drini, a njihova tijela bacana u rijeku. Mnogi muškarci i žene, bosanski Muslimani, uhapšeni su i zatvoreni na raznim mjestima u gradu, među ostalim i u logoru osnovanom u kasarni bivše JNA u Uzamnici. Srpski vojnici su silovali mnoge žene i tukli i sprovodili teror nad civilima koji nisu bili Srbi. Rasprostranjeno pljačkanje i uništavanje domova i imovine lica koja nisu bili Srbi odvijalo se svakodnevno, a dvije džamije bosanskih Muslimana u gradu uništene su.

7. Kasarna bivše JNA u Uzamnici postala je jedan od nekoliko zatočeničkih centara u tom području. U logorima su, pod brutalnim i nehumanim uslovima, zatvarani muškarci i žene koji nisu bili Srbi. Srpski vojnici i stražari redovno su tukli zatvorenike i dozvoljavali pripadnicima srpskih paravojnih jedinica da ulaze u logore i biju i muče zatvorenike. Mnogi zatvorenici korišćeni su za težak prinudan fizički rad. Neki zatvorenici su držani u logoru Uzamnica više od dvije godine.

8. Hotel Vilina Vlas, bivše odmaralište, i obližnja Višegradska Banja, jedan manji hotel, služili su kao zatočenički objekti u kojima su zatvorenici tučeni, mučeni i seksualno zlostavljani.

9. Negdje u proljeće 1992. u Višegradu je grupa mještana oformila paravojnu jedinicu koja je sa jedinicama srpske policije i vojske sarađivala na čišćenju ovog područja od svih stanovnika koji nisu bili Srbi. Mitar VASILJEVIĆ, ovdašnji konobar, bio je pripadnik ove paravojne jedinice, koja se ponekad naziva "Beli orlovi". Od sredine aprila 1992. pa barem do oktobra 1994, pripadnici ove paravojne jedinice počinili su na desetine, ako ne i na stotine, zločina u opštini Višegrad, uključujući ubistva, mučenja, premlaćivanje, pljačkanje i uništavanje imovine.


OPTUŽENI

10. Mitar VASILJEVIĆ, od oca Ljubisava, rođen je 25. avgusta 1954. u selu Đurevići, opština Višegrad. Prije rata radio je kao konobar u hotelu Panos u Višegradu. Nakon što je rat počeo, Mitar VASILJEVIĆ se pridružio paravojnoj jedinici navedenoj u stavu devet. Mitar VASILJEVIĆ trenutno živi u Višegradu i jedno vrijeme je radio kao konobar u restoranu u bivšoj robnoj kući Višegrađanka.


OPŠTI NAVODI

11. Ukoliko u daljem tekstu nije drugačije iznijeto, sva djela i propusti navedeni u ovoj optužnici dogodili su se od aprila 1992. ili otprilike od aprila 1992. pa do oktobra ili otprilike do oktobra 1994. u opštini Višegrad i okolini, u Republici Bosni i Hercegovini, na teritoriji bivše Jugoslavije.

12. Za sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, optuženi je bio obavezan da se pridržava zakona ili običaja koji regulišu vođenje rata.

13. Sva djela i propusti koji se terete kao zločini protiv čovječnosti bili su dio rasprostranjenog i sistematskog napada ili napada velikih razmjera protiv civila, bosanskih Muslimana, i drugih civila u opštini Višegrad i okolini koji nisu bili Srbi.

14. Optuženi je pojedinačno odgovoran za zločine koji mu se u ovoj optužnici stavljaju na teret u skladu sa članom 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Pojedinačna krivična odgovornost uključuje počinjavanje, planiranje, podsticanje, naređivanje ili pomaganje i doprinošenje planiranju, pripremi ili izvršavanju bilo kojeg od zločina navedenih u članovima 2 do 5 Statuta Međunarodnog suda.

15. Stavovi 11 do 14 ponovo se navode i uključuju u svaku od tačaka optužnice iznijetih u daljem tekstu.


OPTUŽBE

TAČKA 1
(Istrebljenje)

16. Počev otprilike od maja 1992, pa barem do 10. oktobra 1994, Mitar VASILJEVIĆ i ostali pripadnici pomenute paravojne jedinice hotimično su lišili života znatan broj civila, bosanskih Muslimana, među kojima i žene, djecu i starije osobe. U slučaju najmanje dva incidenta u junu 1992, Mitar VASILJEVIĆ i ostali pripadnici pomenute paravojne jedinice počinili su, planirali, podsticali, naredili ili na drugi način pomagali i doprinosili masovnom ubistvu oko 135 civila, bosanskih Muslimana, tako što su ove osobe zaključali u dvije kuće i te kuće zapalili. U jednom od ovih incidenata ubijeno je 46 članova jedne porodice.

Ovim djelima, Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 1: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(b) (istrebljenje) Statuta Međunarodnog suda.

TAČKA 2
(Progoni)

17. Počev otprilike od maja 1992, pa barem do 10. oktobra 1994, Mitar VASILJEVIĆ i ostali pripadnici te paravojne formacije počinili su, planirali, podsticali, naredili ili na drugi način pomagali i doprinosili planiranju, pripremi ili izvršenju zločina protiv čovječnosti, odnosno progonu civila, bosanskih Muslimana, na političkim, rasnim ili vjerskim osnovama, na cijeloj teritoriji opštine Višegrad i drugdje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

18. Krivično djelo progona počinjeno je, izvršeno i izvedeno sljedećim putem, odnosno na sljedeće načine:

(a) ubistvom desetina bosanskih Muslimana i drugih civila koji nisu bili Srbi, među kojima su bili muškarci, žene, djeca i starije osobe;

(b) okrutnim i nečovječnim postupanjem prema bosanskim Muslimanima i drugim civilima koji nisu bili Srbi, uključujući teška premlaćivanja tokom dužeg vremenskog perioda;

(c) protupravnim lišavanjem slobode ili zatočenjem bosanskih Muslimana i drugih civila koji nisu bili Srbi u nečovječnim uslovima;

(d) maltretiranjem, ponižavanjem, terorisanjem i psihološkim zlostavljanjem bosanskih Muslimana i drugih civila koji nisu bili Srbi; i

(e) krađom i uništavanjem lične imovine bosanskih Muslimana i drugih civila koji nisu bili Srbi.

Ovim djelima, Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 2: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(h) (progoni na političkim, rasnim ili vjerskim osnovama) Statuta Međunarodnog suda.


TAČKE 3 - 6

(Spaljivanje kuće u Pionirskoj ulici)

19. Negdje sredinom juna 1992, Mitar VASILJEVIĆ i drugi pripadnici pomenute paravojne jedinice prisilili su oko 65 žena, djece i starijih muškaraca bosanskih Muslimana, od kojih je većina bila iz sela Koritnik, da uđu u jednu sobu u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu, u naselju Nova Mahala.

20. Pripadnici pomenute paravojne jedinice naredili su svim ljudima da uđu u sobu i prisilili ih da im predaju sav svoj novac i nakit. Za to vrijeme, svi ljudi, uključujući žene i djecu, skinuti su do gola i pretreseni.

21. Mitar VASILJEVIĆ i još jedan pripadnik pomenute paravojne jedinice zaključali su i zabarikadirali ove ljude u kuću kako bi spriječili njihov bijeg. Kasnije, dok je Mitar VASILJEVIĆ stajao iza njega, drugi pripadnik paravojne jedinice je otvorio vrata, stavio na pod zapaljivu napravu i zapalio fitilj. Cijelu kuću je za nekoliko sekundi zahvatio plamen i ona je nastavila gorjeti sljedećih sat vremena.

22. Neki ljudi pokušali su iskočiti kroz prozor, ali drugi pripadnik paravojne jedinice je stajao vani i pucao na njih dok je Mitar VASILJEVIĆ osvjetljavao žrtve.

23. Povici i vrisak ljudi u kući mogli su se čuti još otprilike dva sata nakon što je započeo požar. Svi ljudi zaključani u kući izgubili su život, osim šestoro njih. Žrtve su ili poginule u požaru ili su ustrijeljene u pokušaju bijega. Među žrtvama je bilo nekoliko male djece i beba, i 46 članova jedne porodice. Imena nekih od žrtava navedena su u Dodatku A.

Ovim djelima, Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 3: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda; i

Tačka 4: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.

Svojim djelima i propustima koji se odnose na postupanje sa civilima koji su preživjeli požar u kući, Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 5: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Međunarodnog suda; i

Tačka 6: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3(1)(a) (nasilje koje se nanosi životu i tjelesnom integritetu) Ženevskih konvencija.


TAČKE 7 - 10
(Spaljivanje kuće u Bikavcu)

24. Na dan ili otprilike dana 27. juna 1992, Mitar VASILJEVIĆ i drugi pripadnici pomenute paravojne jedinice otišli su u naselje Bikavac blizu Višegrada. Jedan pripadnik paravojne jedinice išao je kroz naselje tražeći bosanske Muslimane s područja Župe, sjeverno od Višegrada.

25. Nakon što je pronašao izvjestan broj ljudi iz Župe, ovaj pripadnik paravojne jedinice je njima i nekim drugim bosanskim Muslimanima koji su živjeli u Bikavcu naredio da uđu u kuću Mehe Aljića.

26. Mitar VASILJEVIĆ i drugi pripadnici pomenute paravojne jedinice prisilili su sedamdesetak ljudi da uđu u kuću i zahtijevali od njih da im predaju svoj novac. Mitar VASILJEVIĆ i drugi pripadnici pomenute paravojne jedinice zatim su daskama zatvorili sve izlaze, bacali kamenje u kuću i počeli pucati.

27. Mitar VASILJEVIĆ i drugi pripadnici pomenute paravojne jedinice ubacili su nekoliko bombi u kuću, što je ljude unutra ranilo, a kuću zapalilo. Požar je brzo zahvatio kuću i, osim jedne mlade žene, svi koji su se nalazili unutra izgubili su život.

28. Preživjela žena ranjena je krhotinama bombi i zadobila teške opekotine po glavi i rukama. Među ubijenima su bili mala djeca, žene i starije osobe.

Ovim djelima i propustima, Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 7: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda; i

Tačka 8: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.

Svojim djelima i propustima koji se odnose na postupanje sa jedinom preživjelom osobom, Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 9: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Međunarodnog suda; i

Tačka 10: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3(1)(a) (nasilje koje se nanosi životu i tjelesnom integritetu) Ženevskih konvencija.
 

TAČKE 11 - 14
(Ubistvo petorice muškaraca, bosanskih Muslimana, kraj rijeke Drine)

29. Na dan ili otprilike dana 7. juna 1992, jedan pripadnik pomenute paravojne jedinice i jedan drugi muškarac, zvani "Crnogorac", odvezli su se vozilom marke Volkswagen do stana jednog bosanskog Muslimana u Višegradu. Nakon što je pretražio stan, pripadnik pomenute paravojne jedinice je naredio dvojici muškaraca, bosanskih Muslimana, da pođu s njim.

30. Pripadnik pomenute paravojne jedinice, “Crnogorac” i dvojica muškaraca, bosanskih Muslimana, ušli su u Volkswagen i odvezli se do jednog raskršća gdje su sreli neke druge muškarce u automobilu marke Yugo. Na raskršću je onaj pripadnik paravojne jedinice naredio još petorici drugih muškaraca, bosanskih Muslimana, da uđu u ova dva vozila.

31. Zatim su pripadnik paravojne jedinice i "Crnogorac" odvezli sedmoricu muškaraca, bosanskih Muslimana, do hotela Vilina Vlas izvan Višegrada, gdje im se pridružio Mitar VASILJEVIĆ.

32. Nakon kraćeg zadržavanja u hotelu, pripadnik pomenute paravojne jedinice, Mitar VASILJEVIĆ i "Crnogorac" vratili su se u Volkswagen i Yugo i odvezli sedmoricu muškaraca, bosanskih Muslimana, do rijeke Drine u selu Sase.

33. Pripadnik paravojne jedinice, Mitar VASILJEVIĆ i "Crnogorac" odveli su sedmoricu muškaraca, bosanskih Muslimana, do obale rijeke i naredili im da se postroje. Sva trojica su zatim otvorila vatru i pucala na sedmoricu muškaraca, bosanskih Muslimana, iz automatskog oružja. Nakon pucnjave, trojica muškaraca su se vratila do svojih vozila i otišla. Petorica su ubijena, ali dvojica su preživjela.

Ovim djelima Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 11: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Međunarodnog suda; i

Tačka 12: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.

Svojim djelima i propustima u odnosu na dvojicu preživjelih, Mitar VASILJEVIĆ počinio je:

Tačka 13: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Međunarodnog suda; i

Tačka 14: KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i priznato članom 3(1)(a) (nasilje koje se nanosi životu i tjelesnom integritetu) Ženevskih konvencija.

/potpis na originalu/
Louise Arbour
Tužilac


DODATAK A

Među ubijenima u zapaljenoj kući u Pionirskoj ulici, pomenutim u tačkama 3-6, bili su:

1. Ajanović Mula  stara oko 75 godina
2. Jasarević Hajra  stara oko 35 godina
3. Jasarević Meho  star oko 42 godine
4. Jasarević Mujo  star oko 47 godina
5. Kurspahić Aiša  stara oko 20 godina
6. Kurspahić Aiša  stara oko 49 godina
7. Kurspahić Aida  stara oko 12 godina
8. Kurspahić Ajka  dob nepoznata
9. Kurspahić Alija  star oko 55 godina
10. Kurspahić Almir  star oko 10 godina
11. Kurspahić Aner  star oko 6 godina
12. Kurspahić - djevojčica stara 2 dana
13. Kurspahić Becar star oko 52 godine
14. Kurspahić Bisera  stara oko 50 godina
15. Kurspahić Bula  stara oko 58 godina
16. Kurspahić Džheva  stara oko 22 godine
17. Kurspahić Enesa  stara oko 2 godine
18. Kurspahić Hajrija  stara oko 60 godina
19. Kurspahić Halida  stara oko 10 godina
20. Kurspahić Hana  stara oko 30 godina
21. Kurspahić Hasan  star oko 50 godina
22. Kurspahić Hata  stara oko 68 godina
23. Kurspahić Ifeta  stara oko 17 godina
24. Kurspahić Igabala  stara oko 58 godina
25. Kurspahić Ismet  star oko 3 godine
26. Kurspahić Ismeta  stara oko 26 godina
27. Kurspahić Latifa  stara oko 23 godina
28. Kurspahić Lejla  stara oko 4 godine
29. Kurspahić Maida  djevojčica
30. Kurspahić Medina  stara oko 28 godina
31. Kurspahić Medo  star oko 50 godina
32. Kurspahić Mejra  stara oko 47 godina
33. Kurspahić Meva  stara oko 45 godina
34. Kurspahić Mina  stara oko 20 godina
35. Kurspahić Mirela  stara oko 3 godine
36. Kurspahić Mujesira  rođena 1957.
37. Kurspahić Munevera  stara oko 20 godina
38. Kurspahić Munira  stara oko 50 godina
39. Kurspahić Osman  star oko 67 godina
40. Kurspahić Pasana ili Pasija  stara oko 56 godina
41. Kurspahić Ramiza  stara oko 20 godina
42. Kurspahić Sabiha  stara oko 14 godina
43. Kurspahić Sadeta  stara oko 18 godina
44. Kurspahić Safa  stara oko 50 godina
45. Kurspahić Šaha  stara oko 70 godina
46. Kurspahić Sajma  stara oko 20 godina
47. Kurspahić Sejla stara oko 2 godine
48. Kurspahić Seniha  stara oko 9 godina
49. Kurspahić Sumbula  stara oko 62 godine
50. Kurspahić Vahid  star oko 8 godina
51. Memisević Fazila  stara oko 54 godine
52. Memisević Redžo  star oko 57 godina
53. Sehić Faruk  star oko 12 godina
54. Sehić Haraga  dob nepoznata
55. Sehić Kada  stara oko 39 godina
56. Velić Nurka  stara oko 70 godina
57. Velić Tima  stara oko 35 godina
58. Vila Jasmina  stara oko 20 godina