PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: Liu Daqun, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
MITRA VASILJEVIĆA


NALOG O RASPOREDU

Tužilaštvo:

g. Patrick Lopez-Terres
g. Dermot Groome
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. Vladimir Domazet


Ja, Liu Daqun, pretpretresni sudija u ovom sudskom postupku pred Pretresnim vijeæem II Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju:

OVIME NALAŽEM da se statusna konferencija za optuženog održi u petak, 18. maja 2001., u 10:00 sati u sudnici II.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/
Liu Daqun, sudija

Dana 5. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]