PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II


Sudija: David Hunt, predsjedavajući

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
MITRA VASILJEVIĆA


NALOG

Tužilaštvo:

g. Patrick Lopez-Terres
g. Dermot Groome
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. Vladimir Domazet


PREDSJEDAVAJUĆI SUDIJA
ovog Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ;

IMAJUĆI U VIDU naloge kojima se određuje pretpretresni sudija, a koje je Pretresno vijeće izdalo 2. maja 2000., na osnovu kojih je sudija Liu Daqun imenovan pretpretresnim sudijom, te su mu povjerene "sve pretpretresne funkcije utvrđene pravilima 73 i 73 bis, kao i sve funkcije koje prethode izvođenju dokaza odbrane, utvrđene pravilom 73 ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: ovlaštenja pretpretresnog sudije);

UZEVŠI U OBZIR da je za vrijeme odsutnosti sudije Liu Daquna iz Nizozemske poželjno da se odredi drugi sudija da sprovodi ovlaštenja pretpretresnog sudije;

U SKLADU S pravilom 65 ter Pravilnika:

OVIME NALAŽE da meni, sudiji Davidu Huntu, budu dodijeljena sva ovlaštenja pretpretresnog sudije u ovom predmetu od 13. aprila 2001. do 24. aprila 2001.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Predsjedavajući sudija

Dana 6. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]